ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ НА AXENDA TRANSLATIONS

Валидност на политиката + -

Настоящата „Политика за поверителност и лични данни“ е приета и публикувана на уебсайта на Axenda Translations на дата 20.05.2018 г. и влиза в сила считано от дата 25.05.2018 г.

Обща информация + -

Тази страница съдържа нашата „Политика за поверителност и защита на личните данни“ и е предназначена да Ви информира относно правилата за събиране, използване, разкриване, управление, обработка, съхраняване и унищожаване на лични данни, получени от потребителите на axendatranslations.com („уебсайтът“), както и Axenda Translations („Дружеството“,  „Axenda“ или „Компанията“).

Важно! Ние актуализираме настоящата „Политика за поверителност“ редовно. Възможно е да я изменим или допълним, което да повлияе на начина, по който обработваме Вашите лични данни. Датата на приемане на последната актуална версия на „Политиката за поверителност“ е посочена винаги най-горе в таб „Валидност на политиката“. Ето защо Ви молим да проверявате редовно сайта за актуализации.

***

За Axenda Translations защитата на данните е с особено висок приоритет. Всяко обработване на лични данни следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В качеството на преводаческа агенция ние работим с данни, които могат да бъдат не само лични, но и чувствителни и/или да представляват фирмена и търговска тайна. Затова използваме технически, юридически и оперативни средства за осигуряване на поверителността и защитата на всяка информация като сме имплементирали процеси и процедури за работа и обработка на документите, които актуализираме и подобряваме всекидневно, и които са в съответствие със законодателството на ЕС, РБългария и в крак с последните новости в областта на информационната сигурност. Всеки документ получен от Axenda Translations във връзка с поръчка и/или услуга се третира винаги и изцяло като поверителен, независимо дали това е предварително поискано/посочено от Клиента изрично.

Използването на уебсайта на Axenda Translations е възможно и без предоставяне на лични данни. Въпреки това, ако даден субект на данни поиска да използва определени корпоративни услуги чрез нашия уебсайт, може да стане необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма правна основа за такава обработка, ние задължително и изрично искаме съгласието на субекта на данните.

Обработката на лични данни като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни винаги се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните“ или наричан още GDPR (от англ. General Data Protection Regulation или още „Регламента“) и в съответствие със специфичните за съответната страна разпоредби за защита на данните приложими за Axenda Translations, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в РБългария и останалото приложимо българско законодателство.

Чрез настоящето, нашето дружество би искало да информира широката общественост за естеството, обхвата и целите, за които събираме, използваме и обработваме лични данни. Също така, чрез настоящето, субектите на данни биват информирани за правата, които имат във връзка с обработката на техните данни. Като администратор на лични данни, Axenda Translations е имплементирало множество технически и организационни мерки, с цел да осигури възможно най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, когато предоставянето/прехвърлянето на информация и данни се извършва по интернет, по принцип не е възможно да бъде дадена абсолютна гаранция за сигурност (в контекста на възможни злонамерени действия от страна на трети лица, например хакерски атаки, неоторизирано прихващане на комуникацията и други). Поради тази причина, всеки субект на данни може свободно да ни предостави лични данни чрез алтернативни средства, например по телефона, лично, чрез пощенски и куриерски услуги и/или по друг начин, който счете за по-сигурен и удачен.

Axenda Translations е възприело политика за възможно най-бързо уведомяване на субекта на данните, както и сезиране на необходимите органи в случаи на изтичане на лични данни, и ще направи всичко възможно, за да предотврати и/или ограничи изтичането на данни и възможните щети до минимум.

Определения + -

1. Определения

Политиката за защита на личните данни на Axenda Translations се основава на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Нашата Политика за защита на личните данни следва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, на първо място, бихме искали да обясним използваната терминология.

В настоящата Политика за защита на личните данни използваме, inter alia, следните термини:

а) Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данните“). Подлежащо на идентификация физическо лице може да бъде лице, което е идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер,  данни за местоположението, както и онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

б) Субект на данните

Субект на данните е всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.

в) Обработка

Обработка е всяка операция или набор от операции, които се извършват с лични данни или пакети от лични данни, независимо дали то се извършва с автоматизирани средства, като например, събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

г) Ограничаване на обработката

Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

д) Профилиране

Профилиране е автоматизираното обработване на лични данни с цел оценяване на определени лични аспекти, свързани с дадено лице, включително за анализиране или прогнозиране на поведението му, изпълнението на професионалните му задължения, икономическото му състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

е) Псевдонимизация

Псевдонимизацията е обработката на лични данни по такъв начин, така че те да не могат да бъдат свързани с конкретно физическо лице без използване на допълнителна информация, при условие, че тази допълнителна информация се води отделно и подлежи на технически и организационни мерки, така че да се гарантира, че личните данни не могат да бъдат свързани с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

ж) Администратор на данни или администратор, отговорен за обработката

Контролиращият орган или администраторът, отговарящ за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни. Когато целите и средствата за такава обработка се определят от правото на Съюза или на държавите-членки, администраторът или конкретните критерии за неговото назначаване могат да бъдат предвидени в правото на Съюза или на държавите-членки.

з) Длъжностното лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

и) Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга организация, на която се разкриват личните данни, независимо дали то е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно запитване в съответствие със законодателството на Съюза или на държавите-членки, не се считат за получатели. Обработката на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

й) Трета страна

Трета страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга организация, различна от субекта на данните, администратора, длъжностното лице и лицата, които под прякото управление на администратора или длъжностното лице имат право да обработват лични данни.

к) Съгласие

Съгласието на субекта на данните е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено изразяване на желанията на субекта на данни, с което той, чрез изявление или чрез ясни утвърдителни действия, декларира съгласие за обработването на лични данни, свързани с него.

Информация относно администратора на лични данни + -

2. Име и адрес на администратора

Администраторът за целите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), приложимото законодателство за защита на данните в държавите-членки на Европейския съюз, и останалите разпоредби, свързани със защитата на личните данни, е:

Наименование: „Ес Екс Ес Солюшънс“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 205993262

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Атон“ No. 1А, бл. сграда 6, ет. 5, ап. 26

Телефон: +359 876.188.249

E-mail: [email protected]

Уебсайт: axendatranslations.com

наричано по-долу в настоящата Политика „Axenda Translations“.

Информация относно компетентния надзорен орган + -

3. Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Бисквитки + -

4. Бисквитки

Уебсайтът на Axenda Translations използва „бисквитки“.

Почти всички интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“. Много „бисквитки“ съдържат така наречения „идентификатор“, който е уникален за всяка „бисквитка“. Той се състои от символен стринг, чрез който интернет страниците и сървърите могат да идентифицират конкретния интернет браузър, в който е запазена „бисквитката“. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да разграничават браузъра на субекта на данни от други интернет браузъри, които съдържат други „бисквитки“.

Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на „бисквитката“.

Чрез използването на „бисквитки“ Axenda Translations може да предостави на потребителите на този уебсайт по-добри персонализирани услуги, които не биха били възможни без използването на „бисквитки“.

С помощта на „бисквитка“ информацията и предложенията на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме нашите потребители. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите при използването на нашия уебсайт. Потребителят на уебсайт, който използва „бисквитки“ например не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, тъй като уебсайтът сам помни данните му. Друг пример е „бисквитката“ за количката в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня продуктите, които клиентът е поставил във виртуалната количка чрез „бисквитка“.

Винаги, когато е възможно, ние се стремим да използваме единствено сесийни „бисквитки“. Те се наричат също така „временни“ бисквитки, такава например е „бисквитката“, която се изтрива, когато потребителят затвори уеб браузъра. Сесийните „бисквитки“ се съхраняват във временната памет и не се запазват след като браузърът бъде затворен. Те не събират информация от профила на компютъра. Обикновено съхраняват информация, която идентифицира сесията, но не идентифицира лично потребителя.

Субектът на данните може по всяко време да промени настройките или да спре изцяло „бисквитките“ от нашия уебсайт посредством съответната настройка на използвания от него интернет браузър. Освен това, вече разположените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез браузъра или чрез други софтуерни програми. Това е възможно за всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данните реши да деактивира настройката за „бисквитки“ в използвания интернет браузър, то той трябва да знае, че е възможно не всички функции на нашия уеб сайт да бъдат напълно използваеми или да функционират адекватно.

Допълнителна информация за „бисквитките“ можете да получите на нашата страница Бисквитки.

Допълнителна информация относно конфигурациите на различните браузъри във връзка с „бисквитките“ можете да намерите на уеб сайта на съответния браузър, който използвате.

Axenda Translations използва следните „бисквитки“:

__cfduid – постоянна, необходима за сигурността

pll_language – постоянна, необходима, за да запомни езика, на който искате да виждате сайта

Имаме бисквитка, която запомня дали сте приели поставянето на „бисквитки“ и какви точно по вид според категориите им (нужни, аналитични, функционални, рекламни) ..

tidio_state_ttde8iaeqzr4ktsjyhlaz0ylwubkr0ou – сесийна (временна), необходима за функционирането на нашия чат

Изискваме Вашето съгласие, за да поставим и:

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _gid – аналитични, постоянни, бисквитки на Google Analytics с анонимизация (прочетете повече по-долу в секция Анализ)

act, wd, xs, datr, sb, presence, c_user, fr, pl, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref – рекламни, постоянни – служат за статистически и аналитични цели, както и предлагане на персонализирано съдържание според интереса на потребителите във Facebook и/или Axenda (прочетете повече по-долу в настоящата политика)

km_ai, km_lv, km_vs, __atuvs, __atuvc, uvc – функционални, постоянни, за социални мрежи (прочетете повече по-долу в настоящата политика)

Моля, прочетете цялата ни Политика за поверителност, преди да се съгласите с нея. Тук подробно описваме всичко, което би могло да касае обработката на Вашите данни.

Събиране на общи данни и информация + -

5. Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на Axenda Translations събира общи данни и информация, когато даден субект на данни или автоматизирана система извикват уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Могат да бъдат събирани данни като (1) вида и версията на браузъра, (2) използваната операционна система, (3) интернет страницата, от която системата на потребителя достъпва нашия уебсайт (т.нар. реферали), (4) подсайтове (5) дата и час на достъпа до уебсайта, (6) IP адреса, (7) доставчикът на интернет услуги и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана за предотвратяването на атаки срещу нашите ИТ системи.

При използването на тези общи данни и информация, Axenda Translations не прави никакви заключения относно субекта на данните. Тази информация е необходима за следните цели: (1) да можем да доставяме правилно съдържанието на уебсайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и маркетинга му, (3) да осигурим дългосрочно живота на нашите информационни и уеб технологии, и (4) да можем да предоставим на правоприлагащите органи необходимата информация в случай на наказателно преследване във връзка с кибер атаки съгласно изискванията на приложимото законодателство.

Axenda Translations анализира анонимно събраните данни и извлича статистическа информация с цел осигуряване и повишаване защитата и сигурността на данните на нашето дружество и осигуряване на оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни от логовете на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

Нюзлетър/Бюлетин + -

6. Абонамент за нюзлетър/бюлетин

На уебсайта на Axenda Translations потребителите получават възможност да се абонират за нюзлетъра на нашето дружество. Формата, използвана за тази цел, определя кои лични данни се предават, както и кога е направено заявлението за получаване на нюзлетъра от администратора.

Axenda Translations редовно информира клиентите и бизнес партньорите си чрез нюзлетър относно предложения на дружеството. Информационният бюлетин на дружеството може да бъде получен от субекта на данните, единствено ако (1) субектът на данните е посочил валиден адрес на електронна поща и (2) субектът на данните се е абонирал за получаване на бюлетина. По време на регистрацията за нюзлетъра ние съхраняваме и IP адреса на компютърната система, даден от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се установи (евентуалната) злоупотреба с адреса на електронната поща на субекта на данните на по-късна дата и следователно служи за целите на правната защита на администратора.

Личните данни събрани като част от регистрацията за нюзлетъра ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на нашия нюзлетър. В допълнение, абонатите на нюзлетъра могат да бъдат информирани по електронна поща, доколкото това е необходимо за функционирането на нюзлетъра или въпросната регистрация, в случай на промени в нюзлетъра или в техническите обстоятелства. Личните данни, събирани във връзка с нюзлетъра не се предоставят на трети страни.

Абонаментът за нашия нюзлетър може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните е предоставил за изпращане на нюзлетъра, може да бъде отменено по всяко време. За целите на отмяната на съгласието във всеки нюзлетър можете да намерите съответната връзка, която предоставя възможност за отписване.

Също така е възможно да се отпишете от нюзлетъра по всяко време директно на уебсайта на администратора или да изпратите искане до администратора лично на адрес: [email protected]

7. Проследяване на нюзлетъра

Нюзлетърът на Axenda Translations съдържа така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, която се вгражда в имейли, изпращани в HTML формат, която позволява записването и анализа на лог файловете. Това позволява извършването на статистически анализ относно успеха или неуспеха на онлайн маркетинговата кампания. Въз основа на вградения проследяващ пиксел Axenda Translations може да види дали и кога е било отворено електронното съобщение от субекта на данните и кои връзки в имейла са били кликнати от субекта на данни.

Такива лични данни, събрани чрез проследяващите пиксели, съдържащи се в нюзлетъра, се съхраняват и анализират от администратора, за да се оптимизира изпращането на нюзлетъра, както и да се адаптира съдържанието на бъдещия нюзлетър по-добре към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни. Субектите на данни имат право по всяко време да отменят съответната отделна декларация за съгласие. След отмяната тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора. Axenda Translations автоматично счита ползването на опцията „отписване“ от получаването на нюзлетъра за отмяна.

Възможност за контакт чрез уебсайта + -

8. Възможност за контакт чрез уебсайта

Уебсайтът на Axenda Translations съдържа информация, която позволява бърза електронна връзка с нашето дружество чрез контактна форма, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (имейл адрес). Ако субектът на данни се свърже с администратора чрез електронна поща или чрез форма за контакт, личните данни, предавани от субекта на данните, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субекта на данни на администратора на данни, се съхраняват за целите на обработката или свързването с лицето, за което се отнасят данните. Тези данни не се предоставят на трети страни.

Коментари в блог + -

9. Функция за коментари в блога на уебсайта

Axenda Translations предлага на потребителите възможността да оставят коментари под отделни блог постове в блог, който се намира на уебсайта на администратора. Блогът е уеб-базиран, публично достъпен портал, чрез който един или повече хора, наречени блогъри или уеб блогъри, могат да публикуват статии или да записват мисли в така наречените блог постове. Блог постовете обикновено могат да бъдат коментирани от трети страни.

Ако даден субект на данни остави коментар в блога, публикуван на този уебсайт,  коментарите, направени от субекта на данните, се съхраняват и публикуват, както и информация за датата на коментара и за избрания от субекта на данните псевдоним на потребителя. Запазва се информация, също така, за IP адреса, даден от доставчика на интернет услуги (ISP) на субекта на данните. Това съхранение на IP адреса се извършва от съображения за сигурност, и в случаите, когато субектът на данните нарушава правата на трети страни или разпространява незаконно съдържание чрез даден коментар. Съхраняването на тези лични данни е следователно в собствен интерес на администратора на данни, за да може той да бъде оправдан в случай на нарушение.

Събраните лични данни не се предоставят на трети страни, освен ако такова предоставяне не се изисква съгласно закона или не служи за защита на администратора на личните данни.

Рутинно изтриване и блокиране на лични данни + -

10. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта на съхранението, или за сроковете постановени от европейския законодател или от други законодателни органи в закони или подзаконови актове, на които администраторът подлежи.

Ако целта на съхранението вече не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

Права на субекта на данни + -

11. Права на субекта на данните

а ) Право на потвърждение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора потвърждение дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с администратора.

б ) Право на достъп

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора безплатна информация за своите лични данни, съхранявани по всяко време, и копие от тази информация. Освен това европейските директиви и регламенти предоставят на субекта на данни достъп до следната информация:

 • целите на обработката;
 • категориите на съответните лични данни;
 • получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвиденият период, за който ще се съхраняват личните данни или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
 • наличието на правото да се поиска от администратора поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или възражение срещу такава обработка;
 • наличието на право да се подаде жалба в надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
 • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, и поне в тези случаи съдържателна информация за съответната логика, както и значението и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните.

Освен това субектът на данните има право да получи информация за това дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация. Когато случаят е такъв, субектът на данните има право да бъде информиран за подходящите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето на данни.
Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може по всяко време да се свърже с администратора.

в ) Право на коригиране

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да поиска и получи от администратора, без неоправдано забавяне, поправката на неточни лични данни, които се отнасят до него. Като се вземат предвид целите на обработката, субектът на данните има право да има попълнени непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление.
Ако даден субект на данни желае да упражни това право на поправка, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

г) Право на заличаване (право да бъде забравен)

Всеки субект на данни има правото, предоставено му от европейския законодател, да поиска и получи от администратора изтриването на лични данни, които се отнасят до него, без ненужно забавяне като администраторът е задължен да изтрие личните данни без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания, доколкото обработката не е необходима:

 • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са събрани или обработени.
 • Субектът на данните оттегля съгласието, на което се основава обработката, съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, и когато няма друго правно основание за обработката.
 • Субектът на данните възразява срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, и няма преимуществени законосъобразни основания за обработката или субектът на данните възразява срещу обработването, съгласно член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 • Личните данни са били незаконно обработени.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с оглед спазване на правно задължение от правото на Съюза или на държавата-членка, на което следва да се подчинява администраторът.
 • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услугите на информационното общество, посочени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ако една от горепосочените причини е налице и субектът на данните желае да поиска изтриването на личните данни, съхранявани от Axenda Translations, то той или тя може по всяко време да се свърже с администратора. Axenda Translations гарантира незабавното изпълнение на искането за изтриване.

Когато администраторът е направил лични данни публични и е длъжен съгласно член 17, параграф 1 да заличи личните данни, администраторът, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира другите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данни е поискал от тези лица да изтрият всякакви връзки с копие или копиране или репликиране на тези лични данни, доколкото такава обработка не се изисква. Axenda Translations ще предприеме необходимите мерки в отделните случаи.

д ) Право на ограничаване на обработката

Всеки субект на данни има правото, предоставено му от европейския законодател, да поиска и получи от администратора ограничение на обработката, когато е налице някое от следните обстоятелства:

 • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни.
 • Обработката е незаконна и лицето, за което се отнасят данните, се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничение на тяхното използване.
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но субектът на данните изисква това за установяване, упражняване или защита на правни искове.
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, докато се провери дали легитимните основания на администратора надвишават тези на субекта на данни.

Ако едно от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данните желае да поиска ограничение на обработката на лични данни, съхранявани от Axenda Translations, той или тя може по всяко време да се свърже с администратора. Axenda Translations ще предприеме необходимите мерки за ограничение на обработката.

е) Право на преносимост на данни

Всеки субект на данни има правото, предоставено му от европейския законодател, да получи личните данни, които го/я засягат, които са били предоставени на администратора, в структуриран, често използван и машинно четим формат. Той или тя има правото да предаде тези данни на друг администратор без да бъде възпрепятстван от администратора, на когото са предоставени личните данни, при условие, че обработката се основава на съгласието по член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679, и обработката се извършва по автоматизиран начин, доколкото обработването не е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на публична власт на администратора.

Освен това, при упражняване на правото на преносимост на данни съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, субектът на данни има право да предаде личните си данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и когато това не накърнява правата и свободите на трети страни.
За да се възползва от правото на преносимост на данните, субектът на данните може по всяко време да се свърже с Axenda Translations.

ж) Право на възражение

Всеки субект на данни има правото, предоставено му от европейския законодател, да възрази по всяко време на основание, свързано с неговото или нейното конкретно положение, срещу обработката на лични данни, които се отнасят до него/нея, на основание буква д) или буква е) от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Това важи също за профилирането въз основа на тези разпоредби.

В случай на възражение Axenda Translations няма повече да обработва личните данни, освен ако не може да демонстрира непреодолими основателни причини за обработката, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или за целите на предявяване, упражняване или защита на правни искове.

В случай че Axenda Translations обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право да възрази по всяко време относно обработването на лични данни, отнасящи се до него за тези цели. Това се отнася до профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако обектът на данни възрази пред Axenda Translations във връзка с обработката на данни за целите на директния маркетинг, Axenda Translations ще преустанови обработката на лични данни за такива цели.

Освен това субектът на данните има право на основание, свързано с неговото или нейното конкретно положение, да възразява срещу обработването на лични данни, които се отнасят до него/нея от Axenda Translations за научни или исторически цели или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, освен ако обработката не е необходима за изпълнение на задължение, изпълнявано от съображения за обществен интерес.

За да упражни правото си на възражение, субектът на данни следва да се свърже с Axenda Translations. Освен това, субектът на данните е свободен в контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/ЕО, да ползва своето право на възражение чрез автоматизирани средства, като използва технически спецификации.

з) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

Всеки субект на данни има правото, предоставено му от европейския законодател, да не подлежи на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което да произвежда правни последици по отношение на него или подобно съществено въздействие върху него, доколкото решението (1) не е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и администратора на данни или (2) не е разрешено от правото на Съюза или на държавата-членка, на чиято юрисдикция се подчинява администраторът, и който също установява подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните и неговите законни интереси или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

В случай че решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данни, Axenda Translations прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните, както и на законните му интереси, или поне правото му на човешка намеса от страна на администратора, на изразяване на неговата гледна точка и оспорване на решението.

Ако субектът на данните желае да упражни правата, свързани с автоматизираното индивидуално вземане на решения, той или тя може по всяко време да се свърже с Axenda Translations.

и ) Право на оттегляне на съгласието

Всеки субект на данни има правото, предоставено му от европейския законодател, да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време.

Ако субектът на данните желае да упражни правото си на оттегляне на съгласието, той или тя може по всяко време да се свърже с Axenda Translations.

Процедури по кандидатстване и подбор + -

12. Защита на данните при кандидатстване и процедури по кандидатстване

Администраторът събира и обработва личните данни на кандидатите за целите на обработката свързана с процедурата за кандидатстване.

Обработката може да се извършва и по електронен път. Такъв е случаят, по-специално, ако кандидат подаде до администратора съответните документи на заявлението по електронна поща или чрез уеб форма на уебсайта.

Ако договор за услуга или друг вид договор не бъде сключен с кандидата от администратора, документите за кандидатстване автоматично се изтриват в рамките на една година след уведомлението относно решението за отказ, при условие, че няма други законни интереси на администратора, които се противопоставят на изтриването. През този период преди изтриването данните се обработват с надлежна грижа и се пазят за целите на възможно бъдещо договаряне с кандидата в контекста на невъзникнали все още към момента на неговата кандидатура проекти.

Ако договор за услуга или друг вид договор е сключен между кандидата и администратора, данните ще бъдат съответно обработвани в изпълнение на всички законови изисквания, които са приложими и могат да бъдат доведени до знанието на трети лица, като например доставчици на счетоводни, банкови и данъчни органи, без друга цел или намерение, освен във връзка с необходимото за изпълнението на договорните отношения между страните.

Facebook + -

13. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Facebook

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на компанията Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социална мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социални мрежи да включват създаването на частни профили, да качват снимки и да създадат мрежа чрез заявки за приятелство.

Компанията администратор за Facebook е „Фейсбук Инкорпорейтед“, „Хакер Уей“ № 1, Менло Парк, Калифорния 94025, САЩ. Ако човек живее извън Съединените щати или Канада, администраторът е „Фейсбук Ирландия“ ЛТД, „Гранд Канал Скуеър“ № 4, Гранд Канал Харбър, Дъблин 2, Ирландия.

При всяко извикване на всяка от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент на Facebook (Facebook plugin), уеб браузърът на системата на субекта на данните автоматично бива подканена да изтегли визуализация на съответния Facebook компонент от Facebook чрез компонента на Facebook. Информация за всички Facebook плъгини може да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

По време на тази техническа процедура Facebook бива уведомен за това, кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно и във Facebook, то Facebook засича при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните – и за целия период на пребиваване на нашия интернет сайт от страна на субекта – кой конкретен подсайт на нашата интернет страница е била посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Facebook и се асоциира със съответния профил във Facebook на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху някой от бутоните на Facebook, интегрирани в нашия уебсайт, например бутона „Харесай“ или ако субектът на данните изпрати коментар, Facebook свързва тази информация с потребителския акаунт на лицето във Facebook и запазва личните данни.

Facebook винаги получава, чрез компонента на Facebook, информация за посещение на нашия уебсайт от субекта на данните, когато субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook по време на извикването на нашия уебсайт. Това става независимо дали субектът на данните кликне върху компонента на Facebook или не. Ако подобно предаване на информация на Facebook не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя акаунт във Facebook, преди да достъпи нашия уебсайт.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Facebook, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Освен това се обяснява какви възможности за настройка предлага Facebook, за да защити поверителността на субекта на данните. В допълнение са налице различни опции за конфигуриране, които позволяват премахването на предаването на данни на Facebook. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данни, за да преустанови предаването на данни на Facebook.

Mailchimp + -

14. Разпоредби за защита на данните във връзка с прилагането и използването на MailChimp

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонент на MailChimp (автоматизирана маркетинг платформа). Когато дадете съгласието си за това, Ваши данни могат да бъдат предоставени на MailChimp, което ги обработва в съответствие с Правилата за поверителност на MailChimp. Към днешна дата The Rocket Science Group LLC е организацията, която притежава платформата за управление на имейл кампании, която използваме. Тя е базирана в САЩ. Това означава, че Вашите лични данни се съхраняват и обработват на сървъри на платформата, които се намират на територията на САЩ, която се приема от ЕС като държава, която гарантира адекватна степен на защита за личните данни, които се предават към организации в САЩ, включени в списъка към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. The Rocket Science Group LLC е включена в този списък, което осигурява защита на личните Ви данни в САЩ съгласно всички приложими изисквания на европейското законодателство.

Анализ + -

15. Разпоредби за защита на данните във връзка с прилагането и използването на услуги за анализ

15.1. Google Analytics (с функция за запазване на анонимността)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента Google Analytics (с функция за анонимност). Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за уеб анализ събира, inter alia, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице (така нареченият referrer), кои подстраници са били посетени или колко често и колко дълго е била гледана дадена подстраница. Уеб анализът се използва предимно за оптимизиране на уебсайт и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операторът на компонента Google Analytics е Гугъл Инкорпорейтид, 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтийн Вю, Калифорния 94043-1351, САЩ.

За уеб анализите чрез Google Analytics администраторът използва приложението „_gat“. _anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данните се съкращава от Google и се анонимизира при достъпа до нашите уебсайтове от държава-членка на Европейския съюз или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Целта на компонента Google Analytics е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, inter alia, за да оцени използването на нашия уебсайт и да предостави онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове и да предоставят други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас.

Google Analytics поставя „бисквитка“ на информационната система на субекта на данните. Дефиницията за „бисквитки“ е обяснена по-горе, както и на нашата страница Бисквитки. С поставянето на „бисквитката“ Google може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до всяка една от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данни автоматично ще изпраща данни през компонента на Google Analytics за целите на онлайн рекламирането и уреждането на комисионни на Google. В хода на тази техническа процедура компанията Google придобива, узнава лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, наред с другото, за да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде комисионни споразумения.

„Бисквитката“ се използва за съхраняване на лична информация, като например времето на достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, биват предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предостави тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати поставянето на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция в използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно разполагането на „бисквитките“. Такава корекция в използвания интернет браузър също би попречила на Google Analytics да постави „бисквитка“ на информационната система на субекта на данните. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Analytics, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузъра или други софтуерни програми.

Освен това, субектът на данни има възможност да отправи възражение срещу събирането на данни, генерирано от Google Analytics, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да се изключи от такава обработка. За тази цел, субектът на данните трябва да изтегли добавката за браузър от линка и да я инсталира. Тази добавка в браузъра казва на Google Analytics чрез JavaScript, че данни и информация за посещенията на интернет страници може да не се предават на Google Analytics. Google счита за възражение инсталирането на добавките в браузъра. Ако информационнaта система на субекта на данни по-късно бъде изтрита, форматирана или инсталирана на ново, тогава субектът на данните трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката на браузъра бъде деинсталирана от субекта на данните или от друго лице в сферата му на компетентност или бъде деактивирана, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на добавките в браузъра.

Допълнителна информация, както и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат видени в неговата Политика за поверителност.

Компонентът Google Analytics е допълнително обяснен в следната връзка https://www.google.com/analytics/.

15.2. Yandex.Metrica 

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента Yandex.Metrica. Yandex.Metrica е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за уеб анализ събира, inter alia, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице, кои подстраници са били посетени или колко често и колко дълго е била гледана дадена подстраница. Уеб анализът се използва предимно за оптимизиране на уебсайт и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операторът на компонента Yandex Oy Limited Company, Moreenikatu 6, 04600 Манцала, Финландия

Целта на компонента Yandex.Metrica е да анализира трафика на нашия уебсайт. Yandex използва събраните данни и информация, за да оцени използването на нашия уебсайт и да предостави онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове и да предоставят други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас.

Yandex.Metrica поставя „бисквитки“ информационната система на субекта на данните.

Дефиницията за „бисквитки“ е обяснена по-горе, както и на нашата страница Бисквитки. С поставянето на „бисквитките“, Yandex може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до всяка една от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора, и в който е интегриран компонент на Yandex.Metrica, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данни автоматично ще изпраща данни през компонента на Yandex.Metrica за целите на онлайн рекламирането. В хода на тази техническа процедура компанията Yandex узнава лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Yandex, например да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде комисионни споразумения.

„Бисквитките“ се използват за съхраняване на лична информация като времето на достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът, използван от субекта на данните, биват предадени на Yandex. Тези лични данни се съхраняват от Yandex. Yandex може да предостави тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати поставянето на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция в използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно разполагането на „бисквитките“. Такава корекция в използвания интернет браузър също би попречила на Yandex.Metrica да постави „бисквитка“ на информационната система на субекта на данните. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Yandex.Metrica, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузъра или други софтуерни програми.

Освен това, субектът на данни има възможност да отправи възражение срещу събирането на данни, генерирано от Yandex.Metrica, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да се изключи от такава обработка. За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавката за браузър от линка и да я инсталира. Тази добавка в браузъра казва на Yandex.Metrica чрез JavaScript, че данни и информация за посещенията на интернет страници може да не се предават на Yandex.Metrica. Yandex счита за възражение инсталирането на добавките в браузъра. Ако информационнaта система на субекта на данни по-късно бъде изтрита, форматирана или инсталирана наново, тогава субектът на данните трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Yandex.Metrica. Ако добавката на браузъра бъде деинсталирана от субекта на данните или от друго лице в сферата му на компетентност или бъде деактивирана, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на добавките в браузъра.

Допълнителна информация, както и приложимите разпоредби на Yandex за защита на данните са на разположение в Политиката на Yandex и в Условията за ползване.

Компонентът Yandex.Metrica е допълнително обяснен в следната връзка https://yandex.com/support/metrica/general/.

15.3. Bing Webmaster Tools

На този уебсайт администраторът е интегрирал Bing Webmaster Tools. Той предлага няколко полезни отчета и функции за анализ и оптимизиране на видимостта на нашия уебсайт в Bing, аналогично на Google Search Console (преди това Google Webmaster Tools).

Използваме Bing Universal Event Tracking („UET“), услуга на Microsoft Corporation, Майкрософт Уей № 1, Редмънд, Вашингтон 98052-6399, САЩ („Microsoft“). Когато достъпвате нашите уеб страници чрез реклами на Bing Ads, на вашия компютър ще бъде поставена бисквитка. В допълнение, UET маркер бива интегриран в нашите уебсайтове. Това е код, използван за съхраняване на псевдонимизирани данни за използването на уебсайта във връзка с бисквитката. Маркерът, в комбинация с бисквитката, псевдонимизира данните, за да проследи какво правите на нашите уеб страници, след като кликнете върху реклама на Bing Ads.

Освен всичко друго, се записва времето, прекарано на уебсайта, кои части на уебсайта сте посетили и чрез коя реклама сте попаднали на уебсайта. В допълнение, Microsoft може да следи поведението Ви при използване на множество ваши електронни устройства чрез проследяване на различни устройства. Събраната информация се предава на сървър на Microsoft в Съединените щати. Microsoft е сертифицирана като част от EU-US Privacy Shield.

Bing Webmaster Tools на Microsoft поставят бисквитки на Вашия компютър. Уеб бийкънс (web beacons) или пиксели са малки невидими графики, които могат да се използват за проследяване на достъпа до уеб страница.

Цели на обработката на данни:

UET: позволява ни да проследяваме Вашата активност на нашите уеб страници, когато посещавате нашите уеб страници чрез реклами от Bing Ads и ни дава възможност да подобрим нашето предлагане. Проследяването на различни устройства позволява на Microsoft да показва персонализирани реклами.

Bing Webmaster Tools: С този инструмент Microsoft разгръща Bing услугите и оптимизира резултатите от търсенето.

Правно основание: Ние използваме инструментите за проследяване на Bing, ако сте се съгласили с тях. Ние получаваме Вашето съгласие, когато посетите нашия уебсайт чрез банера за бисквитки в долната част на уеб страницата.

Опции за управление: Можете да предотвратите събирането и обработката на данни от настройката на бисквитките като деактивирате поставянето им.

Това може да ограничи функционалността на уеб страниците. Можете да деактивирате проследяването на свързани устройства на следната връзка [http://choice.microsoft.com/en-us/opt-out].

За повече информация, относно услугите за анализ на Bing, посетете уебсайта на Bing Ads. За повече информация, относно поверителността в Microsoft и Bing, вижте Политиката за поверителност на Microsoft.

Google Remarketing + -

16. Разпоредби за защита на данните при прилагането и използването на Google Remarketing

На този уебсайт администраторът е интегрирал услугите за ремаркетинг на Google. Google Remarketing е функция на Google AdWords, която позволява на дадена компания да показва реклами на потребителите в интернет, които преди това са били на интернет страницата на компанията. Следователно, интегрирането на Google Remarketing позволява на компанията да създава потребителски реклами и по този начин показва подходящи реклами на заинтересованите интернет потребители.

Компанията, оперираща услугите за ремаркетинг на Google, е Гугъл Инк., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043-1351, САЩ.

Целта на Google Remarketing е вмъкването на реклами, свързани по интереси. Google Remarketing ни позволява да показваме реклами в мрежата на Google или на други уебсайтове, които се основават на индивидуални нужди и съответстват на интересите на интернет потребителите.

Google Remarketing поставя „бисквитка“ на информационната система на субекта на данните. Дефиницията за „бисквитки“ е обяснена по-горе. С поставянето на „бисквитката“ Google дава възможност за разпознаване на посетителя на нашия уебсайт, ако той извиква последователни уеб страници, които също са част от рекламната мрежа на Google. При всяко извикване на интернет сайт, на който услугата е интегрирана с Google Remarketing, уеб браузърът на субекта на данни се идентифицира автоматично от Google. По време на тази техническа процедура Google получава лична информация, като например IP адреса или информация за поведението на сърфиращия потребител, които Google използва, inter alia, за вмъкване на реклами, свързани с потребителските интереси.

„Бисквитката“ се използва за съхраняване на лична информация, например информация за интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато посещаваме нашите интернет страници, личните данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, се предават на Google в САЩ. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ. Google може да предостави тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати поставянето на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция в използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно поставянето на „бисквитки“. Такава корекция в използвания интернет браузър също би попречила на Google да постави „бисквитка“ на информационната система на субекта на данните. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузъра или други софтуерни програми.

Освен това, субектът на данни има възможност да възрази срещу рекламирането базирано на потребителските интереси от страна на Google. За тази цел субектът на данните трябва да достъпи връзката към www.google.com/settings/ads и да направи желаните настройки за всеки интернет браузър, използван от субекта на данните.

Допълнителна информация и действащите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес в Политиката за поверителност на Google.

Google+ + -

17. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google+

На този уеб сайт администраторът е интегрирал бутона Google+ като компонент. Google+ е социална мрежа. Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Google+ позволява на потребителите на социалната мрежа да включват създаването на частни потребителски профили, да качват снимки и да създават мрежа чрез заявки за приятелство.

Компанията оперираща Google+ е Гугъл Инк., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043-1351, САЩ.

При всяко извикване, на която и да е от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора, и в който е интегриран бутон на Google+, интернет браузърът на информационната система на субекта на данните автоматично изтегля визуализация на съответния Google+ бутон на Google чрез съответния компонент на бутона на Google+. По време на тази техническа процедура компанията Google получава информация за това, коя конкретна подстраница на уебсайта ни е била посетена от субекта на данните. По-подробна информация за Google+ можете да намерите на адрес https://developers.google.com/+/.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Google+, Google разпознава, при всяко извикване на нашия уебсайт от страна на лицето субект на данните, и за цялото времетраене на неговото или нейното пребиваване на нашия интернет сайт, кои конкретни страници на нашия уебсайт са били посетени от субекта на данните. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я сравнява със съответния профил в Google+, свързан със субекта на данните.

Ако субектът на данните кликне върху бутона, интегриран в нашия уебсайт и по този начин даде препоръка Google+ 1, тогава Google причислява тази информация към личния потребителски акаунт в Google+ на субекта на данните и съхранява личните данни. Google съхранява препоръката Google+ 1 на лицето субект на данните, като я прави обществено достъпна в съответствие с условията, приети от субекта на данните в това отношение. Впоследствие една препоръка Google+ 1, дадена от субекта на данни на този уебсайт заедно с други лични данни, като например името на профила в Google+, използвано от субекта на данните и съхранената снимка, се съхраняват и обработват от други услуги на Google, като например в резултатите от търсачката на Google, профила в Google на субекта на данните или на други места, например на интернет страници или във връзка с реклами. Google също така може да свърже посещението на този уебсайт с други лични данни, съхранени в Google. Google освен това записва тази лична информация с цел подобряване или оптимизация на различните услуги на Google.

Чрез бутона Google+, Google получава информация, че субектът на данни е посетил уебсайта ни, ако субектът на данните в момента на извикването на нашия уебсайт е влязъл в Google+. Това става независимо от това дали субектът на данните кликне или не кликва върху бутона Google+.

Ако субектът на данните не желае да предоставя лични данни на Google, той може да предотврати такова предоставяне като излезе от профила си в Google+, преди да извика нашия уебсайт.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google могат да бъдат намерени в неговата Политика за поверителност.

Още референции от Google за бутона Google+ могат да бъдат получени на адрес https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Използване на библиотеки, Google Web Fonts + -

Използване на библиотеки – Google Web Fonts

За да можем да представим съдържанието на сайта правилно във всички браузъри и то да бъде графично привлекателно, ние използваме библиотеки със скриптове и библиотеки с шрифтове като Google Web Fonts. Google Web Fonts се запазват в кеша на Вашия браузър, за да се избегне многократното зареждане и забавянето на услугата. Ако вашият браузър не поддържа уеб шрифтовете на Google или не позволява достъпа, съдържанието ще се рендира с шрифт по подразбиране.

Извикването на библиотеки със скриптове или шрифтове автоматично задейства връзка с оператора на библиотеката. На теория е възможно, но понастоящем също не е ясно дали и ако да, за какви цели операторите на съответните библиотеки събират данни.

Декларацията за поверителност на библиотечния оператор на Google може да бъде намерена в тяхната Политика за поверителност.

Google Adwords + -

18. Разпоредби за защита на данните във връзка с прилагането и използването на Google AdWords

На този уебсайт администраторът е интегрирал или може да интегрира Google AdWords. Google AdWords е услуга за рекламиране в интернет, която позволява на рекламодателя да поставя реклами в резултатите от търсенето с Google и рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодателя предварително да определи конкретни ключови думи, с помощта на които се показва само реклама в резултатите от търсенето с Google, когато потребителят използва търсещата машина, за да извлече резултат от търсенето, свързано с ключови думи.

В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват на съответните уеб страници, като се използва автоматичен алгоритъм, като се вземат предвид предварително дефинираните ключови думи.

Компанията оперираща Google AdWords е Гугъл Инк., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043-1351, САЩ.

Целта на Google AdWords е популяризирането на уебсайта ни чрез включването на релевантна реклама в уеб сайтовете на трети страни и в резултатите от търсенето на търсачката Google и вмъкване на реклами от трети страни на нашия уебсайт, евентуално.

Ако даден субект на данни достигне до уебсайта ни чрез реклама от Google, на системата на субекта на данни е поставена „бисквитка“ за конвертиране чрез Google. Дефиницията за „бисквитки“ е обяснена по-горе. „Бисквитката“ за конвертиране губи своята валидност след 30 дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. Ако „бисквитката“ не е изтекла, „бисквитката“ за конвертиране се използва, за да се провери дали някои под-страници, например пазарната количка от онлайн магазин, са били извикани на нашия уебсайт. Чрез „бисквитката“ за конвертиране Google и администраторът могат да разберат дали човек, който е достигнал до реклама от AdWords на нашия уеб сайт, генерира продажби, т.е. извършва или отменя продажба на стоки.

Данните и информацията, събрани чрез използването на „бисквитката“ за конвертиране, се използват от Google, за да създават статистически данни за посещенията за нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещенията се използват, за да се определи общият брой потребители, които са били доведени чрез реклами от AdWords, за да се установи успехът или неуспехът на всяка реклама от AdWords и да могат рекламите в AdWords да бъдат оптимизирани в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламодатели в Google AdWords получават информация от Google, която може да идентифицира субекта на данните.

Бисквитката за конвертиране съхранява лична информация, например интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато посещаваме нашите интернет страници, личните данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, се предават на Google в САЩ. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може по всяко време да предотврати поставянето на „бисквитките“ от нашия уебсайт, както е посочено по-горе, чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по същия начин да откаже окончателно поставянето на „бисквитки“. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да постави „бисквитка“ за конвертиране на информационната система на субекта на данните. В допълнение, поставена от Google AdWords „бисквитка“ може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Субектът на данните има възможност да възрази на рекламата, базирана на потребителските интереси на Google. За да направи това, субектът на данните трябва последователно за всеки браузър, който използва да достъпи връзката www.google.com/settings/ads и да зададе желаните настройки.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени в неговата Политика за поверителност.

Instagram + -

19. Разпоредби за защита на данните във връзка с прилагането и употребата на Instagram

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа, която позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива данни в други социални мрежи.

Компания предоставяща услугите, предлагани от Instagram, е Instagram LLC, Хакер Уей № 1, сграда 14, първи етаж, Менло Парк, Калифорния, САЩ.

При всяко извикване, на която и да е от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора, и на който е инсталиран компонент на Instagram (Insta бутон), интернет браузърът на информационната система на субекта на данните автоматично подава заявка за изтеглянето на визуализация на съответния компонент на Instagram. По време на тази техническа процедура Instagram узнава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Instagram, Instagram засича при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данни – и за цялата продължителност на престоя на неговия интернет сайт – коя специфична подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Instagram и се асоциира със съответния акаунт в Instagram на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Instagram, интегрирани в нашия уебсайт, тогава Instagram свързва тази информация с личния потребителски акаунт в Instagram на субекта на данните и съхранява личните данни.

Instagram получава информация чрез компонента Instagram, че субектът на данни е посетил нашия уеб сайт, при условие че субектът на данните е влязъл в Instagram по време на посещението на нашия уебсайт. Това става независимо от това дали човек кликне върху бутона Instagram или не. Ако такова предаване на информация на Instagram не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това, като излезе от своя профил в Instagram, преди да достъпи нашия уебсайт.

Допълнителна информация, както и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram могат да бъдат намерени в Поверителност на Инстаграм и на https://help.instagram.com/155833707900388.

LinkedIn + -

20. Разпоредби за защита на данните във връзка с прилагането и използването на LinkedIn

Администраторът е интегрирал компоненти на LinkedIn Corporation на този уебсайт. LinkedIn е уеб базирана социална мрежа, която позволява на потребителите със съществуващи бизнес контакти да се свързват и да създават нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани човека в повече от 200 страни използват LinkedIn. По този начин, LinkedIn в момента е най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните уеб сайтове в света.

Компанията оперираща LinkedIn е Линкдин Корпорейшън, 2029 Стиърлин Коурт Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ. За въпроси, свързани с личните данни извън Съединените щати, отговаря Линкдин, Проблеми с поверителността, Уилтън Плаза, Уилтън Плейс, Дъблин 2, Ирландия.

При всяко достъпване, на която и да е от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора, и на който е интегриран компонент на LinkedIn (LinkedIn плъгин), интернет браузърът на информационната система на субекта на данни автоматично дава заявка за изтеглянето на съответния LinkedIn компонент на LinkedIn.

Допълнителна информация за приставката на LinkedIn можете да получите на адрес https://developer.linkedin.com/plugins.

По време на тази техническа процедура, LinkedIn придобива информация за това, коя специфична подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните.

Ако лицето, за което се отнасят данните, е влязло едновременно в LinkedIn, LinkedIn засича при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данни – и за цялата продължителност на престоя му в нашия интернет сайт – коя специфична подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента на LinkedIn и се асоциира със съответния профил в LinkedIn на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на LinkedIn, интегрирани на нашия уеб сайт, LinkedIn свързва тази информация в личния потребителски акаунт в LinkedIn на субекта на данните и съхранява личните данни.

LinkedIn получава информация чрез компонента „LinkedIn“, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, при условие че субектът на данните е влязъл в LinkedIn, докато се намира на нашия уебсайт. Това става независимо от това дали човекът кликне върху LinkedIn бутона или не. Ако такова предаване на информация към LinkedIn не е желателно за субекта на данните, то той или тя може да предотврати това, като излезе от профила си в LinkedIn, преди да достъпи нашия уебсайт.

LinkedIn предоставя възможност на https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls да се откажете от съобщенията по имейл, SMS съобщенията и таргетираните реклами, както и възможност да управлявате настройките на рекламите. LinkedIn също така използва афилиейти като Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame.

Поставянето на тези бисквитки може да бъде отказано съгласно Политиката за бисквитки.

Приложимата политика за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Политиката за „бисквитките“ на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Pinterest + -

21. Разпоредби за защита на данните във връзка с прилагането и използването на Pinterest

На този уебсайт администраторът е интегрирал компоненти на Pinterest Inc. Pinterest е социална мрежа. Социална мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Pinterest позволява на потребителите на социалната мрежа да публикуват, inter alia, колекции с изображения и отделни снимки, както и описания на виртуални табла (така наречените pins), които могат да бъдат споделяни от други потребители (т.нар. re-pins) или коментирани.

Компанията оперираща Pinterest е Pinterest Inc., Brannan Street 808, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ.

При всяко извикване, на която и да е от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора, и на който е интегриран компонент на Pinterest (Pinterest plug-in), интернет браузърът на информационната система на субекта на данните автоматично се опитва да изтегли чрез съответния Pinterest компонент визуализация на съответния Pinterest компонент. Допълнителна информация за Pinterest можете да намерите на адрес https://pinterest.com/. По време на тази техническа процедура, Pinterest получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данните.

Ако обектът на данните е влязъл едновременно в Pinterest, Pinterest отчита при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните – и за целия период, през който субектът се намира на нашия интернет сайт – коя специфична подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Pinterest и се асоциира със съответния акаунт в Pinterest на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните Pinterest, интегриран на нашия уебсайт, тогава Pinterest свързва тази информация с личния потребителски акаунт в Pinterest на субекта на данните и съхранява личните данни.

Pinterest получава информация чрез компонента Pinterest, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, при условие, че субектът на данните е логнат в Pinterest по време на извикването на нашия уебсайт. Това става независимо от това дали човек кликне върху компонента Pinterest или не. Ако такова предаване на информация към Pinterest не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това, като се разлогне от своя Pinterest акуант преди да посети нашия уебсайт.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Pinterest, което е достъпно на адрес https://about.pinterest.com/privacy-policy, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Pinterest.

Twitter + -

22. Разпоредби за защита на данните във връзка с прилагането и използването на Twitter

На този уебсайт администраторът е интегрирал компоненти на Twitter. Twitter е многоезична публично достъпна микроблогинг услуга, чрез която потребителите могат да публикуват и разпространяват така наречените „tweets“, кратки съобщения, които са ограничени до 140 символа. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително тези, които не са влезли в Twitter. Туитовете се показват и на така наречените последователи на съответния потребител. Последователи са други потребители на Twitter, които следват туитовете на потребители. Освен това, Twitter Ви позволява да се обърнете към широка аудитория чрез hashtags, links или retweets.

Компанията, която оперира Twitter е Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ.

При всяко извикване, на която и да е от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора, и на който е интегриран компонент на Twitter (Twitter button/плъгин), интернет браузърът на информационната система на субекта на данните автоматично се опитва да изтегли чрез съответния Twitter компонент визуализация на Twitter. Допълнителна информация за бутоните на Twitter можете да намерите на адрес https://about.twitter.com/de/resources/buttons.

По време на тази техническа процедура, Twitter получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данните.
Целта на интегрирането на компонента Twitter е препредаване на съдържанието на този уебсайт, което да позволи на потребителите ни да намират тази уеб страница в дигиталния свят и да увеличи броя на посетителите ни.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Twitter, Twitter засича при всяка заявка към нашия уебсайт от субекта на данните, и за цялото време, в което браузва нашия интернет сайт, коя конкретна подстраница на уебсайта е била посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента на Twitter и се асоциира със съответния профил в Twitter на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Twitter, интегрирани в уебсайта ни, Twitter свързва тази информация с личния потребителски акаунт в Twitter на субекта на данните и съхранява личните данни.

Twitter получава информация чрез компонента Twitter, че субектът на данните е посетил нашия уебсайт, при условие че субектът на данните е влязъл в Twitter в момента на заявката към нашия уебсайт. Това се случва независимо от това дали човек кликне върху компонента на Twitter или не. Ако такова предаване на информация към Twitter не е желателно за субекта на данни, тогава той или тя може да предотврати това, като излезе от своя Twitter акаунт преди да достъпи нашия уебсайт.
Приложимите разпоредби за защита на данните на Twitter могат да бъдат намерени на https://twitter.com/privacy?lang=en.

YouTube + -

23. Разпоредби за защита на данните във връзка с прилагането и използването на YouTube

На този уебсайт администраторът е интегрирал компоненти на YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява на издателите на видео и други потребители да качват безплатно видеоклипове, който също така осигурява възможност за безплатното им гледане, преглед и коментиране. YouTube Ви позволява да публикувате всички видове видео, така че да имате достъп до пълни филми и телевизионни предавания, както и музикални клипове, трейлъри и видеоклипове, направени от потребителите чрез интернет портала.

Компанията, оперираща YouTube, е YouTube LLC, Чери Авеню № 901, Сан Бруно, Калифорния 94066, САЩ. YouTube LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043-1351, САЩ.

При всяко извикване, на която и да е от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора, и на който е интегриран компонент на YouTube (YouTube видео), интернет браузърът на информационната система на субекта на данните автоматично се опитва да изтегли визуализация на YouTube компонента.

Допълнителна информация за YouTube можете да намерите на адрес https://www.youtube.com/yt/about/en/. По време на тази техническа процедура, YouTube и Google получават информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данните. Ако субектът на данните е влязъл в YouTube, то YouTube засича при всяка заявка към нашия уебсайт към страница, която съдържа YouTube видео, коя конкретна подстраница на уебсайта е била посетена от субекта на данните. Тази информация се събира от YouTube and Google и се асоциира със съответния профил в YouTube на субекта на данните.

YouTube и Google получават информация чрез компонента YouTube, че субектът на данните е посетил нашия уебсайт, при условие че субектът на данните е логнат в YouTube в момента на заявката към нашия уебсайт. Това се случва независимо от това дали човек кликне върху компонента на YouTube видеото или не. Ако такова предаване на информация към YouTube и Google е нежелателно за субекта на данни, тогава той или тя може да предотврати това, като излезе от своя YouTube акаунт преди да достъпи нашия уебсайт.

Приложимите разпоредби за защита на данните на YouTube достъпни на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, предоставят информация относно събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

PayPal + -

24. Метод на плащане: Защита на данните във връзка с използването на PayPal

На този уебсайт администраторът е интегрирал компоненти на PayPal. PayPal е онлайн доставчик на платежни услуги. Плащанията се обработват чрез така наречените PayPal сметки, които представляват виртуални частни или бизнес сметки. PayPal също така може да обработва виртуални плащания чрез кредитни карти, когато потребител няма сметка в PayPal. Акаунтът в PayPal се управлява чрез имейл адрес, поради което няма класически номера на сметки. PayPal дава възможност да се правят онлайн плащания към трети страни или да се получават плащания. PayPal също така изпълнява функциите на довереник и предлага услуги за защита на купувачите.

Европейската компания, която опрерира PayPal е PayPal (Europe) S.à.rl & Cie SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Люксембург, Люксембург.

Ако субектът на данните избере „PayPal“ като опция за плащане в онлайн магазина по време на поръчката, ние автоматично предаваме данните на субекта на данни на PayPal.

Избирайки този начин на плащане, субектът на данните се съгласява с прехвърлянето на лични данни, необходими за обработката на плащанията.
Личните данни, предавани на PayPal, обикновено са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, мобилен телефонен номер или други данни, необходими за обработката на плащанията. Обработката на договора за покупка на продукт/услуга също изисква такива лични данни, които са във връзка със съответната поръчка.

Предаването на данните е с цел обработка на плащанията и предотвратяване на измами. Администраторът ще прехвърли лични данни в PayPal, по-специално, ако има легитимен интерес за предаването. Личните данни, обменяни между PayPal и администратора при обработката на данните, се предават от PayPal на предприятията за икономическа кредитна дейност. Това предаване е предназначено за проверка на самоличността и кредитоспособността.

Ако е необходимо, PayPal предава лични данни на филиали и доставчици на услуги или подизпълнители дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на договорните задължения или за обработване на данните в поръчката.

Субектът на данни има възможност да оттегли съгласието си за обработването на лични данни по всяко време от PayPal. Отмяната не оказва влияние върху личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или предадени в съответствие с (договорната) обработка на плащанията.

Приложимите разпоредби за защита на данните на PayPal могат да бъдат намерени на адрес https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Skrill + -

25. Метод на плащане: Разпоредби за защита на данните във връзка с използването на Skrill

На този уебсайт администраторът е интегрирал компоненти от Skrill. Skrill е онлайн доставчик на платежни услуги. Плащанията се извършват чрез така наречения Skrill портфейл, който представлява виртуален електронен портфейл. Skrill предлага и възможност за виртуални плащания чрез кредитни карти. Skrill портфейлът се управлява чрез имейл адрес. Skrill дава възможност за извършване на онлайн плащания към трети страни или за получаване на плащания.

Оперативната компания на Skrill е Skrill Limited, Floor 27, 25, Canada Square, London, E14 5LQ, Великобритания.

Ако субектът на данните избере „Skrill” като опция за плащане по време на поръчката в нашия онлайн магазин, данните ще бъдат предадени автоматично на Skrill. Избирайки този начин на плащане, субектът на данните се съгласява с предаването на лични данни, необходими за обработката на плащанията.

Личните данни, обменени със Skrill, са сумата за покупка и e-mail адресът, които са необходими за обработката на плащанията. Предаването на данни е с цел обработката на плащането и предотвратяването на измами. Администраторът също така ще предостави на Skrill други лични данни в случай, че има законни интереси за предаването. Личните данни, обменяни между Skrill и субекта на данните, се предават от Skrill на икономическите агенции. Това предаване е предназначено за проверка на самоличността и кредитоспособността.

Ако е необходимо, Skrill предоставя лични данни на филиали и доставчици на услуги или подизпълнители до степента, необходима за изпълнение на договорните задължения или за обработване на данните в поръчката.

Субектът на данни има възможност да оттегли съгласието си за обработването на лични данни от Skrill по всяко време. Оттеглянето не оказва влияние върху личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или предоставени в съответствие с (договорната) обработка на плащанията.

Приложимите разпоредби за защита на данните на Skrill могат да бъдат намерени на адрес https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/.

CDN мрежа + -

26. Разпоредби за защита на данните във връзка с прилагането и използването на CDN

CDN (content delivery network – мрежа за доставяне на съдържание) отнася се до географски разпределена група сървъри, които работят заедно.
Axenda Translations използва CDN, за да осигури по-добра защита на уебсайта както и на своите потребители срещу някои често срещани злонамерени атаки, като например DDOS (Distributed Denial of Service), скарпинг, злонамерени ботове и други, както и за да доставя по-бързо и ефективно съдържанието на уебсайта на своите потребители.

Операторът на използвания CDN e:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, [email protected]
Cloudflare, Ltd., 2nd Floor, 25 Lavington Street, London, SE1 0NZ, [email protected]
Cloudflare, Pte., Ltd., 120 Robinson Road #15-00, Singapore 068913, [email protected]

Информацията, която Cloudflare събира за крайните потребители може да включва (но не само) следното: IP адреси, информация за системната конфигурация и друга информация за входящия и изходящия трафик. Данните се събират с цел осъществяване дейността на компанията, поддръжка и подобряване на услугите на Cloudflare в изпълнение на задълженията му по споразумения с клиенти. Например данните от лог файловете могат да послужат за откриване на нови заплахи, идентифициране на злонамерени трети страни и по-добра защита за клиентите.

Пълна и актуална информация относно приложимите разпоредби и политики на Cloudflare за защита на личните данни можете да намерите на адрес: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

TLS криптиране + -

27. TLS криптиране

TLS (от английски: Transport Layer Security) e криптографски протокол, който осигурява сигурност на комуникацията по Интернет.

Нашият уебсайт използва TLS криптиране от съображения за сигурност и за предотвратяване на рисковете от подслушване и подправяне, например на заявките, които ни изпращате като оператор на уебсайта. Криптираната връзка се установява, когато адресният ред в браузъра ви превключи от „http: //“ на „https: //“ и в адресната линия се покаже икона с катинар.

Публичен PGP ключ + -

28. Публичен PGP ключ

Ние наистина се интересуваме от поверителността на Вашите данни! Именно поради тази причина Ви предоставяме и допълнителна опция за криптирана комуникация с нас чрез нашия публичен ключ: Public PGP Key.

Можете да научите повече за PGP тук.

Накратко „Pretty Good Privacy“ (PGP) служи за криптиране, като осигурява криптографска поверителност и удостоверяване при предаване на данни. Използва се за подписване, криптиране и декриптиране на текстове, имейли, файлове, директории и дялове на цели дискове и за повишаване на сигурността на електронните съобщения. Използва серийна комбинация от хеширане, компресиране на данни, криптография със симетричен ключ и криптография с публичен ключ; всяка стъпка използва един от няколко поддържани алгоритми. Всеки публичен ключ е свързан с потребителско име или имейл адрес. Към момента не съществува метод, който да позволи на лице или група лица да разбият PGP криптирането чрез криптографски или изчислителни средства, поне доколкото е известно.

Можете да криптирате съобщението си до нас директно или да ползвате Keybase.

Допълнителна информация за някои от мерките за по-добра защита на данните, коите сме имплементирали, можете да получите на нашата страница Сигурност.

Правни основания за обработката на данни + -

29. Правни основания за обработката на данни

Чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 служи като правно основание за операциите по обработка, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработката. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставяне на друга услуга, обработката е въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679. Същото се отнася и за такива операции по обработка, които са необходими за преддоговорните отношения, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Когато нашата компания подлежи на правно задължение, с което се изисква обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679. В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защита на основни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител се е наранил на територията на нашата компания, и името, възрастта, данните за здравно осигуряване или друга важна информация би трябвало да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработването би се основавало на чл. 6, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/679. На последно място, операциите по обработка могат да се основават на член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679. Това правно основание се използва за операции по обработка на данни, които не са обхванати от нито едно от посочените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните интереси на нашето дружество или на трета страна, освен интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни не натежават пред подобни интереси. Подобни операции по обработка на данни са особено допустими, защото са специално посочени от европейския законодател. Той счита, че може да се приеме за легитимен интерес, ако субектът на данните е клиент на администратора (Изложение 47, изречение 2, Регламент (ЕС) 2016/679).

Лични данни на деца + -

30. Лични данни на деца. Информация за деца и родители.

Този сайт не съдържа вредно или незаконно съдържание, въпреки това той не е предназначен за потребители под 18-годишна възраст и ние по правило не събираме и нямаме намерение да събираме лична данни от деца (т.е. лица под 18-годишна възраст). Ако родителят (или настойникът) научи, че детето му е предоставило лични данни, трябва да се свърже с нас и да ни изпрати имейл озаглавен „Поверителност – спешно“, ако иска информацията, предоставена от детето, да бъде изтрита от нашата база данни.

Ние полагаме всички разумни усилия да изтрием такава информация от нашите бази данни въможно най-бързо.

Легитимен интерес на администратора + -

31. Легитимен интерес, преследван от администратора или от трета страна

Когато обработването на лични данни се извършва на основание член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679, законният ни интерес е да осъществяваме бизнеса си в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционери, както и за изпълнение на задълженията ни към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Период на съхранение + -

32. Период, за който ще се съхраняват личните данни

Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни, са съответният задължителен период на пазене. След изтичането на този срок съответните данни се заличават рутинно, доколкото същите вече не са необходими за изпълнението на договора или за възникването на договорни отношения.

Законови изисквания за предоставяне на лични данни + -

33. Предоставяне на лични данни като законови или договорни изисквания; Изискване, необходимо за сключване на договор; Задължение на субекта на данните да предостави личните данни; възможни последици от липсата на такива данни.

Изясняваме, че предоставянето на лични данни се изисква отчасти от закона (напр. данъчни разпоредби) или може да произтича от договорни разпоредби (например информация за договорния партньор). Понякога може да се наложи сключването на договор, че субектът на данните ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Субектът на данни е, например задължен да ни предостави лични данни, когато нашата компания подписва договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с физическото лице не може да бъде сключен. Преди лицето да предостави лични данни, субектът на данните трябва да се свърже със служител. Служителят изяснява на субекта на данните дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, дали е налице задължение за предоставяне на личните данни и последиците от непредоставянето на личните данни.

Прехвърляне на данни извън ЕИП + -

34. Прехвърляне на данни извън ЕИП

Моля, обърнете внимание, че някои получатели на данни може да се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). В такива случаи прехвърляме Вашите данни само в такива страни, одобрени от Европейската комисия, които осигуряват адекватно ниво на защита на данните, или сключваме правни споразумения, осигуряващи адекватно ниво на защита на данните.

Автоматизирано вземане на решения + -

35. Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна и етична компания, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Връзки и информация + -

Допълнителна информация относно защита на данните

За повече информация относно правилата и законодателството за защита на данните в ЕС и Република България Ви предоставяме следните връзки:

Правила за защита на личните данни в ЕС

Защита на личните данни в ЕС

Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Регламент (ЕС) 2016/679

Регулаторен орган в България

Българско законодателство

Брошура

Въпроси свързани с Регламент (ЕС) 2016/679

Сигурност

Лични данни и поверителност

Приканваме Ви да се запознаете с Политиката за поверителност и лични данни на Аxenda Translations, за да научите всичко необходимо.

Общи условия

Поверителност и лични данни

Бисквитки

Авторски права

Социална политика

Зелена политика

Въпроси относно лични данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Публичен PGP ключ