Генерална корпоративна политика за социална отговорност на Axenda Translations

Валидност + -

Настоящата Политикa за корпоративна социална отговорност е приета и публикувана на уебсайта на Axenda Translations axendatranslations.com на дата 01.09.2018 г. и влиза в сила от дата 03.09.2018 г.

Обща информация + -

Axenda Translations („Компанията“) може да разработва, оценява и да изменя по всяко време корпоративните политики, които съдържат основните насоки, които ръководят поведението и етиката на Компанията, сред които Генералната политикa за корпоративна социална отговорност („КСО“).

Политиката за „КСО“ включва политиките за корпоративна социална отговорност, предназначени за насърчаване на култура на социална отговорност в рамките на Компанията и в глобален план, която да допринася за устойчивото развитие и създаване на стойност за обществото, гражданите, клиентите, акционерите и общностите, в които Дружеството прави бизнес, като възнаграждава справедливо всички групи, които допринасят за успеха на бизнеса и влагат нови инвестиции, като взема предвид социалната възвръщаемост, генерира заетост и богатство за обществото с дългосрочна преспектива за постигане на по-добро бъдеще, без да компрометира настоящите резултати.

По този начин Компанията допринася за развитието на общностите със своя бизнес и социална отговорност, с мерки, насочени към насърчаване на образованието и културата в защита на уязвимите групи, и създаването на стабилни и трайни взаимоотношения, като взема предвид интересите на служителите, акционерите и финансовата общност, регулаторните органи, клиентите, доставчиците, медиите, околната среда и обществото като цяло.

Затова стратегията за социална отговорност се стреми да имплементира най-добрите практики в тази област, убедена, че тези аспекти са основна част от цялостната стратегия на Компанията, които подобряват конкурентоспособността й, освен че съставляват основен компонент за осъществяването на нейните корпоративни интереси.

Политиката за „КСО“ има за цел да установи основните принципи и общата рамка на дейностите по управление на практиките на корпоративната социална отговорност, възприети от Компанията, и да служи като основа за интегриране на социалната отговорност в бизнес модела на Компанията и нейната стратегия. Политиката за „КСО“ ще бъде развивана и допълвана във времето по отношение на специфичните нужди и очакванията на заинтересованите страни.

Цели + -

1. Цели на Политиката за „КСО“

Компанията извършва бизнеса си с цел създаване на дълготрайна стойност за обществото, гражданите, клиентите, акционерите и общностите, в които прави бизнес, осигурявайки висококачествени услуги.

За тази цел Axenda Translations влага нови инвестиции, като взема предвид възвръщаемостта, подпомага растежа и развитието на техническите и човешките способности на своите професионалисти, работи за безопасността на хората и информацията с цел да изгради успешен бизнес заедно с всички участници във веригата на стойността.

Средствата, използвани от Компанията, трябва да допринасят за развитието на общностите, в които компанията присъства, със своите бизнес дейности и своята социална отговорност, с мерки, насочени към насърчаване на образованието и културата и защитата на уязвимите групи, и по-специално:

а) постигане на стратегическите цели на Компанията, така че тя да може да предлага сигурни, надеждни и висококачествени услуги.

б) подобряване на конкурентоспособността на Компанията чрез възприемане на управленски практики, основани на иновации, равни възможности, недискриминация, производителност, рентабилност и устойчивост.

в) Отговорно управление на рисковете и възможностите, произтичащи от промени и максимално увеличение на позитивния ефект от дейността, както и минимизиране на отрицателните въздействия, доколкото е възможно.

г) насърчаване на културата на етично поведение, която увеличава прозрачността на бизнеса, с цел създаване на надеждност и доверие.

д) насърчаване на взаимоотношенията, основани на доверие, и създаване на стойност за всички чрез балансирана и включваща реакция.

е) принос за повишаване на репутацията и външното признание на Дружеството.

Общи принципи на поведение + -

2. Общи принципи на поведение

С цел постигане на поставените цели в областта на корпоративната социална отговорност, Компанията възприема следните общи принципи на поведение:
а) да се съобразява с приложимото право в страните и териториите, в които осъществява бизнес, като допълнително и доброволно поема международни ангажименти, правила и насоки (ръководства) в страните, в които правната рамка е неадекватна или недостатъчна, основавайки своите отношения с компетентните публични власти във всяка юрисдикция на вярност (точност), надеждност, професионализъм, сътрудничество, реципрочност и добросъвестност.

б) да подкрепя включването на принципите на Глобалния договор на ООН за насърчаване на бизнеса в световен мащаб да възприема устойчиви и социално отговорни политики и да докладва за тяхното изпълнение, както и на други международни документи, особено такива в областта на човешките права, трудовите практики, околната среда и борбата с корупцията.

в) да привежда поведението си в съответствие с принципите, съдържащи се в мисията, визията и ценностите на Axenda, и да следва насоките, които се съдържат в останалите правила на системата за корпоративно управление, особено тези на Етичния кодекс, който урежда отговорното поведение на всички професионалисти на Компанията при осъществяване на нейната дейност.

г) да поощрява свободните пазарни практики, като отхвърля всякакви незаконни или измамни практики, въвеждайки ефективни механизми за предотвратяване, наблюдение и наказване на нередовни действия и злоупотреби.

По-специално, Дружеството поема задължение да преследва и изобличава всякакви корупционни практики, за които узнае, в която и да е от териториите, в които извършва дейността си.

д) да възприема най-модерните практики за корпоративно управление в съответствие с препоръките за добро управление, общоприети на международните пазари, основани на прозрачност на бизнеса и взаимно доверие между всички страни.

е) да насърчава комуникацията и диалога, като по този начин улеснява взаимоотношенията на Компанията с нейните акционери, инвеститори, служители, клиенти, доставчици и, като цяло, всички заинтересовани страни, в съответствие с политиките си, така че да създаде чувство за принадлежност към една отлична компания, да хармонизира бизнес ценностите и социалните очаквания и да приспособи, доколкото е възможно, политиките и стратегиите на Компанията към техните интереси, грижи и нужди, като използва всички комуникации, до които има достъп, като например директен контакт, социални мрежи и корпоративния уебсайт на Компанията axendatranslations.com

Основни принципи + -

3. Основни принципи на поведение

По-долу е изложено описанието на основните принципи на поведение на Компанията по отношение на различните аспекти от корпоративната социална отговорност и на основните заинтересовани страни.

Принципи на поведение по отношение на устойчивото създаване на стойност + -

3.1 Принципи на поведение по отношение на устойчивото създаване на стойност

Устойчивото създаването на стойност е основна ценност, управляваща политиките, стратегията и дейността на Компанията, и води до справедливо възнаграждение на всички групи, които допринасят за успеха на бизнеса на Компанията, като се вземат предвид възвръщаемостта на новите инвестиции, генериращи заетост и богатство за обществото при дългосрочна визия, която се стреми към по-добро бъдеще, без да компрометира настоящите резултати.

Основните принципи могат да бъдат синтезирани както следва:

а) Разпространение на универсален достъп до висококачествени услуги с модели, които са екологично устойчиви, икономически постижими и социално-ориентирани.

б) Създаване на средства за засилване на конкурентоспособността на предоставяните услуги и продукти чрез ефективност в процесите на работа, предаване и разпространение.

По този начин Компанията обръща специално внимание на отличното управление на процесите и ресурсите си, използвайки средства за осигуряване на качеството.

в) прилагане на стратегии, които да осигуряват сигурно и надеждно предоставяне на услуги и продукти

г) насърчаване на устойчивото използване на ресурсите и принос в борбата срещу климатичните промени, насърчаване на минимизиране на въздействията, причинени от дейностите на Компанията, уважение към околната среда и стремеж да се осигури информация и обучение в тази култура.

д) Укрепване на социалната дименсия в своите дейности и принос за устойчивото развитие чрез повишаване на осведомеността сред гражданите относно отговорното потребление на продукти и услуги, наред с други мерки.

Принципи на поведение по отношение на прозрачността + -

3.2 Принципи на поведение по отношение на прозрачността

Прозрачността е от основно значение за доверието и надеждността както към пазарите и клиентите, така и към служителите и останалите заинтересовани страни. Дружеството се задължава:

а) Да разпространява надеждна и вярна информация относно изпълнението и дейността на Компанията.

б) Да насърчава прозрачността, като поема ангажимент всяка година да подготвя и публикува финансова и нефинансова информация относно своята дейност, като следва общоприетите методики.

Приниципи на поведение за защита на интелектуалния капитал + -

3.3 Принципи на поведение по отношение на защитата на интелектуалния капитал

Интелектуалният капитал е основният диференциращ елемент на конкурентните компании. Поради това Компанията счита, че разработката и защитата му е основен аспект, който е развит в политиката на управление на знанието и на корпоративната сигурност, чиито основни принципи на поведение са:

а) насърчаване на инициативи, процедури и средства, които да позволят на компанията да използва наистина и ефективно интелектуалните ресурси на Компанията.

б) разработване на специфични планове за защита, които гарантират подходящата защита на интелектуалния капитал на компанията, особено по отношение на киберсигурността и борбата с промишления шпионаж съгласно разпоредбите на политиката за корпоративна сигурност.

Общности + -

3.4 Общности

В своята дейност Компанията може да предоставя услуги по цял свят, тя приема следните принципи, свързани с различните територии и общности, в които оперира:

а) Изграждане на силни връзки с общността, в която извършва своя бизнес, като по този начин изгражда доверие и чувство за принадлежност към една отлична компания, от която общността се чувства неразделна част.

б) Хармонизиране на дейностите на компанията в различните държави, в които тя работи с различните социални и културни реалии.

в) Укрепване на отношенията на доверие с различните общности, с които тя взаимодейства, като подкрепя водещите социални организации.

г) Благоприятстване на достъпа до качествено обслужване както от страна на хора със специални икономически затруднения, така и на изолирани общности.

д) Укрепване на зачитането на правата на етническите малцинства във всички общности, в които се намира Компанията.

е) Включване в корпоративни доброволчески програми, които насърчават участието на служителите на Компанията в доброволчески дейности за прилагане в практиката на целите в мисията, визията и ценностите на Компанията по отношение на подобряване качеството на живот на хората, полагайки грижи за околната среда и устойчивото развитие, както и универсален достъп до качествени преводачески и други подобни услуги, включително кампании, които се стремят да отговорят на социалните потребности.

ж) Подпомагане, поощряване и опазване на културното и художествено наследство на териториите и общностите, в които Компанията извършва бизнеса си.

з) Подкрепяне на инициативи, които допринасят за по-здраво, равноправно и справедливо общество, като насърчаване на съвместяването на личния и професионалния живот и равенството в спорта.

Служители + -

3.5 Служители

Компанията счита, че служителите й са стратегически актив, за който се грижи и на който се стреми да предлага добра работна среда, като окуражава развитието, обучението и съвместимостта им, и благоприятства равенството на възможностите.

Ето защо ние работим за придобиване, стимулиране и задържане на талантите и за насърчаване на личния и професионален растеж на всички хора от работната ни сила, като ги правим участници в успешния бизнес и им гарантираме достойна и сигурна работа.

Взаимодействието на Компанията с нейните служители следва следните принципи:

а) да се зачитат човешките и трудовите права, признати от вътрешното и международното право, и по-специално онези, чието нарушение влошава и намалява способностите на работната сила, което означава неприемане на детския, принудителния или задължителния труд; зачитане на свободата на сдружаване и колективното договаряне, както и принципа за равно третиране на хората и опозиция на всяка дискриминация „основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация“, при условията, изложени в Политиката за зачитане на човешките права.

б) да се наемат, избират и запазват талантите в рамките на благоприятни трудови взаимоотношения, основани на равенство на възможностите, недискриминация и отчитане на разнообразието, улесняване на мерките за интегриране на хора с увреждания и групи с различни способности и за съвместяване на личния и професионалния живот.

в) да се признават и оценяват семейните и личните връзки между професионалистите, което е необходима последица от силните местни корени в общностите, в които Компанията е извършвала бизнес и да се установят мерки, гарантиращи, че служителите с такава връзка не са облагодетелствани или дискриминирани при наемането и/или напредването в кариерата.

г) Създаване на политика за възнагражденията, която благоприятства наемането на най-добрите специалисти и укрепването на човешкия капитал на Компанията.

д) Насърчаване на обучението и квалификацията на работната сила, благоприятстване на напредъка в професията и адаптиране на човешките ресурси към разнообразна и мултикултурна работна среда.

е) Осигуряване на сигурна и здравословна работна среда в компанията и в нейните сфери на влияние.

Клиенти + -

3.6 Клиенти

Компанията работи за опознаване на нуждите и очакванията на своите клиенти, така че да им предложи най-добрите решения, които защитават правилното функциониране на пазара при условията на свободната конкуренция, работейки непрекъснато, за да се грижи за и да увеличи тяхното удовлетворение, да засили тяхната връзка с Дружеството, както и да насърчи отговорно потребление, и затова възприема следните принципи на поведение:

а) Спазване и съобразяване с правилата за комуникация и маркетингови дейности и приемане на политиките, които осигуряват прозрачност и истинност на тези дейности.

б) Грижа за защитата на здравето и безопасността на клиентите през целия жизнен цикъл на продуктите, които продава, като спазва приложимото право във всеки отделен случай и предоставя обучение и информация на потребителите чрез различни средства: корпоративни уеб сайтове, информация във фактури и разработване на обучителни и информационни кампании.

в) Обръща внимание на клиенти, които са в неравностойно икономическо положение или във всякаква друга ситуация на уязвимост, като се установяват конкретни процедури на защита и сътрудничество при осигуряване на постоянен достъп до услуги в съответствие с политиките, установени от компетентната държавна администрация във всеки отделен случай.

г) Улеснява ефективния достъп до информация за услугите, предоставяни от Компанията, които са необходими на клиенти с речеви или сетивни затруднения, чрез прилагане на подходящи средства за тази цел.

д) Приема необходимите мерки за гарантиране на поверителността на данните на клиентите си в съответствие с правилата на Политиката за поверителност и приложимото законодателство.

ж) Да преследва непрекъснатото подобряване на качеството на услугите и взаимоотношенията със своите клиенти.
з) Да следи за качеството на услугите, предоставяни на клиентите, чрез измерване на тяхната удовлетвореност и чрез обслужване на клиенти.

Доставичици и партньори + -

3.7 Доставчици и партньори

Важно е да се осигури, всички участници по веригата на създаване на стойност на Компанията да откликват и възприемат общоприетите принципи за етична и социална отговорност, в допълнение към действащите закони и системата за корпоративно управление. Поради това принципите на поведение са:

а) Възприемане на отговорни практики в управлението на веригата за доставки.

б) Да накара всички участници в ценностната верига да спазват принципите и ценностите по отношение на бизнес етиката и прозрачното управление, трудовите практики, качеството, сигурността и поверителността на продуктите и услугите, и развитието на отговорни практики, които поощряват стриктното зачитане на човешките и трудовите права, правото на защита на личните данни, признати в националното и международното право, при изпълнението на дейностите на Компанията.

Съдружници + -

3.8. Съдружници

Съдружниците в дружеството са главните заинтересовани лица, с които Компанията влиза във взаимоотношения.
Принципите, ръководещи тези взаимоотношения, са:

а) съдружниците трябва да упражняват правата си спрямо Дружеството и другите съдружници и трябва да изпълняват своите задължения, действайки лоялно, добросъвестно и прозрачно в рамките на корпоративния интерес като основен интерес пред частния интерес на всеки съдружник в съответствие с Дружествения договор.

б) Компанията благоприятства информираното участие на съдружниците в Общото събрание и взема необходимите мерки за на ефективното участие на съдружниците в Общото събрание с правомощията, които те притежават съгласно закона и Дружествения договор.

в) Компанията насърчава участието на съдружниците в корпоративния живот, особено в областта на корпоративното управление и социалната отговорност.

Запознайте се с политиките ни

Те съдържат всичко важно, което трябва да знаете

Условия за ползване

Общи условия

Поверителност и лични данни

Бисквитки

Авторски права

Социална политика

Зелена политика

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Публичен ключ