Правила и условия за ползване на axendatranslations.com

Валидност + -

Настоящите Условия за ползване (УП) са приети и публикувани на уебсайта на Axenda Translations, а именно axendatranslations.com на дата 01.01.2010 г. и влизат в сила от дата 03.01.2010 г.

Важно! + -

Важно! Моля, отделете време, за да прочетете внимателно настоящите условия за ползване преди да използвате уебсайта, да му предоставяте информация и да извършвате каквито и да било действия, които биха могли да бъдат свързани с него.

Основна информация + -

Термините „сайт“,  „уебсайт“ и „нашият уебсайт“ се отнасят до axendatranslations.com

Термините „Вие“, „Вас“, „вие“ се отнасят до потребителя/ите , клиента/ите или посетителя/ите на нашия уебсайт.

Термините „Axenda Translations“, „Axenda“, „ние“ и „нас“, използвани на този уеб сайт, се отнасят до собственика на уебсайта.

Съдържанието на страниците на този уебсайт е единствено за Ваша обща информация и употреба. То може да бъде променяно, без уведомление, като задължение на потребителя е да следи и да се информира относно тяхното обновяване и последните промени извършени по тях.

Уеб сайтът съдържа материали, които притежаваме или сме упълномощени да ползваме. Всяко неоторизирано използване на този уеб сайт може да съставлява основание за иск за щети, вреди и/или пропуснати ползи и/или би могло да представлява криминално престъпление. Вие нямате право да извършвате уеб scraping, crawling, паяци или да извършвате спрямо сайта каквито и да било други действия за извличане на данни от него или действия, различни от нормалната му употреба. Повече можете да прочетете в Политика за авторски права.

Нито Axenda Translations, нито трети страни предоставят гаранция за точността, своевременността, качеството, пълнотата или пригодността на предоставените в този уебсайт информация и материали. Вие се съгласявате, че подобна информация и материали могат да съдържат неточности и грешки, а Axenda Translations изрично отхвърля всякаква отговорност за такива неточности или грешки в най-пълната степен, разрешена от закона. Употребата на информация и материали от този уеб сайт е на Ваш личен риск, за което Axenda Translations не носи отговорност. Ваша отговорност е да проверите дали предлаганите чрез този уебсайт продукти, услуги и информация отговарят на Вашите конкретни изисквания.

Периодично на този уебсайт могат да бъдат включвани връзки към други уеб сайтове. Тези връзки се предоставят за Ваше удобство и допълнителна информация. Това не означава, че рекламираме тези уебсайтове. Не поемаме отговорност за съдържанието на уебсайтовете, за които са дадени връзки, точността и/или пълнотата на информацията поставена на тях, нито за възможните вреди, щети и пропуснати ползи за Вас или трети страни, произтичащи пряко или непряко от Ваши действия или бездействия, извършени във връзка, въз основа или поради информация на този уебсайт или на други уебсайтове и страници, към които има връзки от този уебсайт.

Използването на този уебсайт, както и отношенията и комуникацията с нас, зависи/ят и/или може да зависи/ят и се ръководи/ят освен всичко друго от нашите политики и условия, които са неразделна част от настоящето и са публикувани на сайта, а именно:

Условия за ползване + -

Съдържат правилата и условията за използването на уебсайта, както и връзки към политиките на компанията, които представляват неразделна част от настоящите Условия за ползване.

За въпроси: [email protected]

Общи условия + -

Съдържат общите условия на договора с потребителите на преводачески и други услуги, предоставяни от Аxenda Тranslations.

За въпроси: [email protected]

Политика за поверителност + -

Съдържат политиките за събиране, използване, разкриване и обработка на лични данни, получени от потребителите/клиентите на Axenda Translations и на уебсайта, включително, но не само, информация за употребата на бисквитки и за данните, предоставяни на трети страни.

За въпроси: [email protected]

Политика за авторски права + -

Съдържа информация за правата на интелектуалната собственост върху уебсайта и материалите качени на него, както и оторизираната и неоторизираната употреба на уебсайта, и/или части от него, и/или материалите качени на него.

За въпроси: [email protected]

Социална политика + -

Включва политиките на Axenda Translations за корпоративна социална отговорност, предназначени да насърчават културата на социална отговорност в компанията и в глобален план, допринасяйки за устойчивото развитие на компанията, целите й за създаване на дългосрочна стойност за обществото, гражданите, клиентите, акционерите и общностите, в които Дружеството извършва бизнес дейности.

За въпроси: [email protected]

Зелена политика + -

Съдържа екополитиката на Axenda Translations и включва политиките в областта на околната среда, насочени към насърчаване на култура на екологична отговорност в рамките на компанията в световен мащаб, която допринася за създаване на стойност в дългосрочен план за обществото, гражданите, клиентите, акционерите и общностите, в които компанията развива бизнеса си, създавайки заетост и стойност за обществото с дългосрочна визия, която да предложи по-добро бъдеще, без да компрометира резултатите в настоящето и да вреди на нашето природно местообитание и на нашата околна среда, а напротив, да допринесе за нейната защита.

За въпроси: [email protected]

Заключение + -

Политиките могат да бъдат променяни без предизвестие и следва да се информирате своевременно за последната актуална версия. Информация за актуалността и валидността на всяка от политиките е посочена в началото й.

Всички спорове, които биха могли да възникнат във връзка с, от или при използването на този уебсайт от Вас и/или тълкуването и изпълнението на настоящите условия за ползване, както и на нашите политики и/или други условия, регулиращи отношенията с Axenda Translations, публикувани на сайта, следва да бъдат разрешавани по взаимно споразумение в израз на добрата воля на страните. В случай че това не е възможно, то те ще бъдат отнесени до компетентния съд на съответната юрисдикция като за целите на настоящето тя е Република България. Страните изрично се отказват от всички други юрисдикции, които биха могли да им съответстват.

За всякакви други въпроси и запитвания, различни от посочените по-горе, можете да се обръщате към нас на телефоните и данните за контакт, намиращи се на страницата за контакт.

Криптирана връзка с нас можете да осъществите като използвате публичния ни PGP ключ.

Запознайте се с политиките ни

Те съдържат всичко важно, което трябва да знаете

Условия за ползване

Общи условия

Поверителност и лични данни

Бисквитки

Авторски права

Социална политика

Зелена политика

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Публичен ключ