Общи условия на Договора с потребителите на преводачески и други услуги, предоставяни от Axenda Translations

Валидност + -

Настоящите Общи условия (по-долу „ОУ“) са приети и публикувани на уебсайта на Axenda Translations axendatranslations.com на дата 07.10.2019 г. и влизат в сила от дата 10.10.2019 г.

Обхват + -

I. Обхват

1. Настоящите Общи условия (по-долу „ОУ“) уреждат търговските условия и взаимоотношения между „Axenda Translations”/„Изпълнител” (идентифицирано надлежно в т.3 по-долу) и Потребителя на услуги, наричан за по-кратко „Клиент” и/или „Потребител”, или заедно наричани още „Страните”.

2. За целите на Общите условия се дефинират следните понятия:

Клиент: всяко местно или чуждестранно физическо (ФЛ) или юридическо лице (ЮЛ), едноличен търговец (ЕТ), земеделски производител, неправителствена организация (НПО), неперсонифицирано образувание, обединение, публично или частно предприятие, което ползва услугите, предоставяни от Axenda Translations.

Договор: всеки договор сключен писмено или устно между Axenda Translations и Клиента за доставката на услуги, предмет на настоящите Общи условия.

Работен ден: всеки ден (с изключение на събота, неделя и официалните празници в Република България), когато в РБългария държавните институции работят и банките са отворени за бизнеса, от 09:00 часа до 17:00 часа местно зимно време – UTC+02:00 и местно лятно време – UTC+03:00.

Работна седмица:
седмица от 5 работни дни от понеделник до петък при работно време от 09:00 часа до 17:00 часа местно зимно време – UTC+02:00 и местно лятно време – UTC+03:00 (с изключение на събота, неделя и официалните празници в Република България), когато в Република България държавните институции работят и банките са отворени за бизнеса

Услуги: услугите предоставяни от Axenda Translations, без претенция за изчерпателност, например писмен и устен превод, легализация и заверки на документи, редакция, корекция, локализация, субтитриране, предпечатна подготовка, копирайтинг и други езикови услуги или друга подобна дейност, която е подробно посочена в Договор или Оферта.

Дата на възлагане на поръчката:
денят, в който потвърждението за приемане на Офертата достигне до Axenda Translations или денят на подписване на индивидуален Договор.

Дата на започване на изпълнението:
датата, на която Axenda Translations започва изпълнението на възложената поръчка.

3. Данни за Axenda Translations:

Фирмено наименование: „Ес Екс Ес Солюшънс“ ООД
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Атон“ No 1А, бл. сграда 6, ет. 5, ап. 26
ЕИК: 205993262
Имейл: [email protected]
Уебсайт: axendatranslations.com

Общи положения + -

II. Общи положения

3.1. Общите условия са неразделна част от „Договора за услуги“, предоставяни от Axenda Translations, наричан по-долу „Договор“ или „Оферта”. При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и конкретния Договор/ Оферта, се прилагат разпоредбите на последния. При липса на сключен Договор отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите Oбщи условия.
3.2. Общите условия могат да бъдат допълвани и изменяни по инициатива на Axenda Translations по всяко време. Axenda Translations информира за измененията клиентите си, като публикува на страницата си в Интернет изменените Общи условия в срок не по-кратък от 2 дни преди влизането им в сила. Измененията обвързват клиента, ако са били в сила към датата на възлагане на поръчката.
4. ОУ влизат в сила 2 дни след датата на публикуването им на интернет страницата axendatranslations.com и са неразделна част от сключения Договор (Оферта/Поръчка) за възлагане на услуги, предоставяни от Axenda Translations.
5. Потребителите на услуги, предоставяни от Axenda Translations, могат да се запознаят с настоящите ОУ:

• В офиса на Axenda Translations, където ОУ са поставени на видно и достъпно място;
• В офиса на Axenda Translations, като Axenda Translations предоставя копия на хартиен носител от ОУ;
• На електроннaта страница на Axenda Translations в интернет с адрес axendatranslations.com/obshti-uslovia/, където ОУ са публикувани в електронен вариант.

Предоставяни услуги + -

III. Предоставяни услуги

6. Axenda Translations предлага следните услуги:

6.1. Писмен превод:

6.1.2. Този тип превод се извършва от специализиран преводач, избран от Axenda Translations, който превежда документите и/или материалите предоставени от клиента за превод от български език на чужд език или от чужд език на български език, както и в някои случаи, от един чужд език на друг чужд език.
6.1.3. Предоставяният от Axenda Translations продукт е превод под формата на текст. Допълнителни или различни услуги, по-конкретно набор и печат, форматиране и конвертиране, предпечатна подготовка, изрисуване на схеми, чертежи или други графични елементи от оригинала, редакция, създаване на терминологични речници или памети, както и всички други специфики във връзка с превода трябва да бъдат посочени от Клиента в Запитването или да бъдат поръчани отделно и своевременно.
6.1.4. При възлагане на извършването на писмен превод, Клиентът се задължава да предостави материалите за превод в редактируем и отключен формат. При неспазване на посоченото условие, Axenda Translations си запазва правото да начисли на Клиента допълнителна сума за извличането и форматирането на текста от страна на преводача. В случай че Клиентът предаде файловете за превод под формата на снимки или в .pdf формат, то той следва да осигури възможно най-добра резолюция с оглед извличането на текста за превод.
6.1.4. При възлагане на извършването на писмен превод, Клиентът се задължава да уточни правилното изписване на собствените имена на фирми, марки, частни лица, определени изисквания относно терминологията, други детайли, необходими за точното и своевременно извършване на превода. При непредоставяне на гореизброените подробности, Axenda Translations извършва превода съгласно Закона за транслитерацията, като в този случай Axenda Translations не носи отговорност за неточен превод.
6.1.5. Клиентът е длъжен да предостави списък с пълното изписване на всички съкращения в материала/ите за превод при приемане на възлагане на превода. Ако такива не бъдат предоставени, Axenda Translations извършва превода по собствено усмотрение в съответствие с цялостното смислово звучене на текста или транскрибира съгласно Закона за транслитерацията, като в този случай Axenda Translations не носи отговорност за неточен превод.
6.1.6. Когато материалът/ите за превод се състои/ят от ръкописни или нечетливи документи, Клиентът е длъжен да ги разчете и да предостави разчетените текстове на електронен носител или като използва каналите за комуникация предоставени от Axenda Translations в редактируем отключен електронен формат на Изпълнителя. Ако това не бъде направено, преводачът ги разчита, доколкото това е възможно, а на мястото на неразчетените пасажи се поставя изразът „не се чете”. В този случай Axenda Translations не носи отговорност за неточен превод.
6.1.7 При превод на текст, който не подлежи на заверка Възложителят/Клиентът може да наложи собствени изисквания към превода (да бъдат преведени само отделни части, определени термини да бъдат превеждани по определен начин и т.н.). При превод на документ, който ще бъде заверяван и/или легализиран (ще носи подписа на Преводача като същият декларира верността на превода и носи наказателна отговорност по НК), Преводачът запазва всичко, което вижда в оригинала възможно най-пълно и изцяло, без да премахва отделни части или текст на други чужди езици като Възложителят/Клиентът няма право да поставя собствени изисквания за превода, да изисква промени или манипулации на текста на превода, премахвания, заличавания и подобни. Axenda Translations не носи отговорност за промени по текста на превода извършени по усмотрение на клиента или от трети лица след предаването му.

6.2. Устен превод:

6.2.1. Устният превод се ограничава изключително до устната комуникация: предаване на посланието от един език на друг, по естествен и плавен начин, като се спазват представянето, тона и похватите на оратора, от името, на когото се говори в първо лице. Основните устни преводи са симултанен и консекутивен. Симултанен е превод, който се извършва едновременно с изказването на оратора, наречен още превод „в момента на говоренето”. Консекутивен е превод, който се извършва след като оратора направи своето изказване, наречен още „превод с изчакване”.
6.2.2. При възлагане на поръчка за извършване на устен превод Клиентът се задължава да предостави информация на Axenda Translations, в срок от 14 дни преди датата на предоставяне на услугата, за езика/езиците, времетраенето, мястото и времето на предоставяне на услугата и сферата на превод, дневния ред на ангажимента, както и да предаде материалите необходими за запознаване с темата. При неизпълнение в срок от страна на клиента на задължението му по предходното изречение, Axenda Translations не носи отговорност за качеството на устния превод и може да откаже предоставянето на услугата.
6.2.3. При предоставяне на устен превод, се заплаща цялото време, за което е ангажиран преводачът, независимо в какво съотношение от времетраенето на мероприятието същият извършва превод.
6.2.4. При възлагане на поръчката и/или сключване на индивидуален писмен Договор между Клиента и Axenda Translations за извършване на устен превод Клиентът е длъжен в срок най-късно до 14 дни преди датата на предоставяне на услугата да потвърди писмено провеждането на мероприятието, в което Axenda Translations ще предостави услугите си. Axenda Translations може да откаже предоставянето на услугата устен превод, в случай, че потвърждението не е получено в срока и съгласно изискванията по предходното изречение.
6.2.5. Клиентът/Възложителят следва да осигури транспорта или да заплати разходите за транспорт на Преводача при преместване от едно място на друго в рамките на населеното място по времето на ангажимента (вкллючително до населеното място, ако то е различно от града по местоживеене на Преводача) или когато ангажиментът продължава след 20:00 ч. вечер и/или започва преди 8:00 ч. сутрин, както и да осигури всичко необходимо за изпълнението на ангажимента за своя сметка (хотел и храна за Преводача, ако ангажиментът е в друго населено място, заплащане на необходими разходи като например билети и такси за вход на събития, изложения, заведения за достъп на Преводача до мястото, където следва да се предостави устния превод; да осигури необходимата техника (например лаптоп за разговор по Skype) за извършване на превода от Преводача и т.н.). По време на ангажимента следва да се осигурят прекъсвания, в рамките на нормалното, за физиологичните и нормални нужди на Преводача.

6.3. Легализация:

6.3.1. Легализацията е процедура по установяване и удостоверяване автентичността на официални документи, предназначени за използване извън пределите на страната-издател на документа. Легализацията на документи от чужбина за употреба в Република България може да се извърши, ако са налице всички задължителни реквизити регламентирани от:
• Хагската конвенция от 1961 г.;
• за страните, с които България има подписани двустранни спогодби за правна помощ са в сила условията на спогодбата;
• за останалите случаи съгласно официалните изисквания на Министерство на външните работи на Република България.
6.3.2. В цената на легализацията не се включва цената на писмения превод. Цената на превода се калкулира отделно в съответствие с договорените между страните цени.
6.3.3. Axenda Translations не носи каквато и да била отговорност при отказ от страна на съответния държавен орган за легализация на документ.
6.3.4. При отказ за легализация от страна на съответния държавен орган, не по вина на Axenda Translations, Axenda Translations дължи връщане на оригиналния документ, като има право да задържи сумата, необходима за покриване на разходите, направени до момента на получаване на писменото уведомление за отказ.
6.3.5. При забава в определен срок на заверка от страна на държавна институция, Axenda Translations не носи отговорност за неспазване на уговорения краен срок за изпълнение.

6.4. Редакция:

6.4.1 Редакцията е специализирана услуга, извършвана от експерт-редактор, включваща терминологична, езикова и стилова проверка на готовия превод, която се предлага при поискване от Клиента, срещу допълнително уговорено между страните заплащане.
6.4.2. Услугата редакция не е включена в цената за превод на страница.
6.4.3. Axenda Translations има право по всяко време да откаже редакция на преведени документи и други книжа, без да мотивира отказа си.
7.1. Предоставяните от Axenda Translations услуги се извършват в срокове и по цени договорени в конкретния Договор или Оферта/Поръчка.
7.2. Във връзка с изпълнението на услугите, посочени в т. 6 на настоящите Общи условия, Axenda Translations има право да възлага тяхното изпълнение частично или изцяло на трети страни.

Процедура по запитване и предоставяне на оферта + -

IV. Процедура по запитване и предоставяне на оферта

8. Запитване от Клиент (за краткост „Запитване“)
8.1. Клиентът може да направи Запитване за Оферта по някой от следните начини:

 • лично – в офис на Axenda Translations;
 • устно – по телефон;
 • писмено – по електронна поща;
 • чрез попълване на онлайн форма, публикувана на уеб страницата на Axenda Translations.

8.2. Ако Запитването бъде подадено онлайн, Axenda Translations изпраща на Клиента автоматично потвърждение за получаване по имейл, което може да бъде разпечатано на хартия. То не представлява Оферта, нито съгласие за приемане на поръчка.

8.3. Запитването за Оферта следва да съдържа най-малко следната информация:

 • име и данни на клиента, електронна поща, телефон;
 • вида на желаните услуги;
 • материал, предназначен за превод;
 • дата, място и час на мероприятието, на което ще бъде предоставена услугата устен превод;
 • език, от който ще се превежда;
 • език, на който ще се превежда;
 • допълнителни забележки и изисквания, ако има такива;
 • желан срок за изпълнение;

9. Оферта

9.1. По съответното запитване Axenda Translations предоставя на Kлиента оферта в писмен вид, изпратена по електронна поща или предоставена на хартиен носител, или в устна форма по телефона или лично в офиса на Axenda Translations.
9.2.1. Офертата за писмен превод има следното минимално съдържание:

 • Език, от който и на който се извършва преводът;
 • Цена на база 1 стандартна страница от 1800 знака на езика на превода, съгласно БДС или цена на база дума на езика на оригинала или обща фиксирана цена за превод на целия документ;
 • Ориентировъчен обем /брой страници/ на превода след извършването му;
 • Срок на изпълнение;
 • Начин на приемане на поръчката и вид на изходния материал;
 • Начин на предаване на поръчката и вид на готовия материал;
 • Начин и условия на плащане;

9.2.2. В офертата за писмен превод се посочва ориентировъчен обем на превода след извършването му, тъй като е невъзможно точно да се предвиди крайният обем на готовия превод. След извършването на превода е възможно готовият превод да надвишава ориентировъчния обем посочен в Офертата или Договора, поради което Axenda Translations преизчислява общата цена за превода и така формира крайна цена за предоставената услуга, която се дължи от Клиента.
9.3. При физическо предоставяне на документи и материали от клиента, Axenda Translations и Клиентът подписват „Приемо-предавателен протокол”.
9.4. Клиентът може да приеме Офертата в рамките на 1 (една) седмица, считано от получаването й чрез писмено потвърждение направено по следните начини:

 • предоставено на хартиен носител в офис на Axenda Translations;
 • лично от Клиента чрез полагане на саморъчен или електронен подпис върху писмената Оферта на обозначеното за това място;
 • изпращане на електронно писмо до посочената в Офертата електронна поща на Axenda Translations. Писмото трябва да съдържа волеизявление за безусловно приемане на Офертата и име на лицето, което я приема.
 • в случай че Клиентът направи плащане по Офертата, същото ще се счита за безусловно приемане на Офертата, дори в случаите когато липсва предварително писмено волеизявление;

9.5. С приемането на Офертата, Клиентът декларира, че безусловно приема и се съгласява с разпоредбите на тези Общи условия, Офертата и Договора.
9.6. Съдържанието на приетата Оферта може да бъде променено по взаимно писмено съгласие на страните.
9.7. Писмените потвърждения за приемане на Офертата се правят само в работни дни в работното време на Axenda Translations.
9.8. Писмените потвърждения, изпратени по електронна поща или предоставени физически на Axenda Translations до 12:00 ч. в работен ден, се считат за направени на съответната дата и пораждат действие от тази дата.
9.9. Писмените потвърждения, изпратени по електронна поща или предоставени физически на Axenda Translations след 12:00 ч. в работен ден, се считат за направени на следващия работен ден, като пораждат действие от датата на този следващ работен ден.
9.10. Писмените потвърждения, за приемане на Оферта направени в неработен ден се считат за направени до 12:00 ч. на първия работен ден и пораждат действие от същия този работен ден.

Процедура по сключване на договор за възлагане на услуга + -

V. Процедура по сключване на договор за възлагане на услуга

10.1. Договорът за възлагане на услуга между клиента и Axenda Translations се счита за сключен от момента, в който потвърждението за приемане на Офертата достигне до Axenda Translations или Axenda Translations получи авансово плащане по Офертата. Тогава възлагането на изпълнението на оферираната услуга се счита за възлагане на „Поръчка”.
10.2. Договорът се счита сключен в мястото, където е направена Офертата (дори в случаите, когато това е направено по електронна поща или от разстояние), а именно гр. София.
10.3. Клиентът декларира, че безусловно приема настоящите Общи условия, които представляват неразделна част от Договора за преводачески услуги. Ако е подписан индивидуален Договор за преводачески услуги между Клиента и Axenda Translations, то условията по Договора са с предимство пред Общите условия в случаите на противоречие между двете. Всички останали клаузи на ОУ продължават да важат до тяхното изменение от страна на Axenda Translations.
10.4. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече от получаването от страна на Axenda Translations на писменото потвърждение за приемане на Офертата, съгласно т. 9.8., т. 9.9 и т. 9.10 от настоящите ОУ или от изрично посочена в Офертата дата.

Изпълнение и предаване на поръчката + -

VI. Изпълнение и предаване на поръчката

11.1. Поръчката е изпълнена от Axenda Translations, когато е доставена на клиента и са изпълнени всички изисквания по Договора или приетата Оферта.
11.2. Готовият превод се получава и приема от Клиента по един от следните начини:

 • на посочената в Офертата или Договора електронна поща;
 • лично;
 • чрез куриер (в този случай Клиентът поема риска за случайното загубване или увреждане на пратката);
 • устният превод се осъществява и получава от Клиента на мястото и по начина, уговорени в Офертата или Договора;

11.2.1. В случай че готовият превод бъде предоставен чрез куриер, разходите за куриерски услуги са за сметка на Клиента.
11.2.2. Начинът на получаване на поръчката се уточнява в приетата Оферта или Договора. В случай че начинът на получаване на поръчката не е посочен, Axenda Translations предоставя готовите файлове по начин, който намери за удачен с оглед на данните, които има за  Клиента.
11.3. Поръчката се счита за доставена, когато е изпратена или предадена на Клиента.
11.3.1. При физическо предаване на поръчката и връщане на предоставените от Клиента оригинални документи и материал/и Клиентът и Axenda Translations подписват „Приемо-предавателен протокол”.
11.3.2. При изпращане на поръчка по електронна поща от страна на Axenda Translations, Клиентът е длъжен да потвърди писмено по електронна поща получаването на изпълнената поръчка или в случай, че уговореният срок е настъпил, а Клиентът не е получил поръчката, то той е длъжен незабавно да уведоми за това Axenda Translations по телефон. В случай, че Клиентът не потвърди с обратно електроно писмо получаването на поръчката, то изпращането на поръчката се удостоверява чрез електронната опция за потвърждаване на изпращането или при липсата на такава, чрез наличието на изходящ имейл от мейл клиента на Axenda Translations, изпратен до Клиента. Техническите проблеми свързани с предаването (напр. повреда на сървъра на доставчика на електронна поща, препълнена поща на Клиента и др.) са за сметка на Клиента и Axenda Translations не носи отговорност за неполучените съобщения от Клиента и съответното неспазване на условията по Договора.
11.3.3. Поръчките, заявени в офиса на Axenda Translations, се получават не по-рано от посочената дата, срещу представяне на Оферта и „Приемо-предавателен протокол”, подписани от Axenda Translations и Клиента. Представянето на тези екземпляри е гаранция за избягване на грешки при предаването на готовата поръчка.
11.3.4. При получаване на поръчка, съдържаща легализация, Клиентът проверява легализираните документи. Забележки се правят на място, при получаване на поръчката. В случай че забележки и претенции не бъдат направени при получаването на документите, поръчката се счита за приета „без забележки“. Axenda Translation не носи отговорност за претенции заявени след приемането на документите.
11.3.5. При устен превод поръчката се счита за доставена, когато преводачът, ангажиран от Axenda Translations, е на уговореното място, в определеното време и осъществи устния превод по начина, договорен в Офертата или Договора.
11.4. Крайният срок за приключване на всяка поръчка е определен в Договора или приетата Оферта. Крайните срокове или дати, които са определени за изпълнение на поръчка, се считат само за ориентировъчни, освен ако не са изрично договорени обвързващи крайни срокове или дати.
11.5. Срокът се смята за валиден при условие, че Клиентът не внесе промени по изходния материал в процеса на изпълнение на поръчката. При внасяне на промени страните се споразумяват за нов срок.
11.6. При забава в определен срок на заверка от страна на държавна институция, Axenda Translations не носи отговорност за неспазване на уговорения краен срок за изпълнение.
11.7. Ако Axenda Translations няма възможност да спази обвързващ краен срок или обвързваща дата по независещи от Axenda Translations причини, то Axenda Translations ще уведоми Клиента незабавно за очаквания нов краен срок или нова дата. Ако е невъзможно Axenda Translations да изпълни поръчката в рамките на новия краен срок или дата, то същото има право да анулира Договора/Поръчката изцяло или частично. В този случай Axenda Translations връща на Клиента извършените плащания за частта от работата, която Axenda Translations не е или няма да може да изпълни.
11.8. Ако изпълнението на поръчката се забави по причини, дължащи се на Клиента (напр. забавено приемане), Axenda Translations има право да изиска компенсация за загубите, които е претърпяла поради това, както и за всички допълнителни разходи.
11.9. При отказ от страна на Клиента да получи готовите документи, той дължи на Axenda Translations договорената сума за изпълнението на поръчката, като за отказ от страна на Клиента да получи готовите документи ще се счита и неявяването му за получаване на готовите документи в уговорения в Офертата или Договора срок или в даден му с писмена покана от страна на Axenda Translations допълнителен срок за получаване на готовите документи. Клиентът декларира, че е информиран, приема и му е известно, че в случай на отказ или неявяване от негова страна за получаване на готовите документи (включително на предоставени за превод оригинали, собственост на Клиента) в рамер на повече от 1 (месец) считано от приключването на поръчката, Axenda Translations няма задължение да пази и съхранява такива документи и те ще бъдат унищожавани в определените за това срокове съгласно политиката на компанията.
11.10. Axenda Translations има право да откаже изпълнение на поръчка или да спре да изпълнява договорена такава по всяко време, ако финансовото положение на Клиента се е влошило значително от момента на възлагане на Поръчката и/или подписване на Договора, както и в случаите, когато Клиентът е изпаднал в несъстоятелност, инициирал е процедура по ликвидация, обект е на процедура по отчуждаване на имущество, прехвърлил е повече от 50 % от собствеността си на трета страна или срещу него е издадена съдебна заповед, обект е на наказателно производство, срещу него е започната процеудра за удовлетворяване на кредиторите, включен е в публичен регистър на ненадеждните платци, както и всякакво друго обстоятелство, което засяга или би могло да засегне в значителна степен активите, финансовото състояние, репутацията или платежоспособността на Клиента.

Срок за предоставяне на услугите + -

VII. Срок за предоставяне на услугите.

12.1. В случай че в Офертата или Договора не са уговорени изрично дата за начало на срока за изпълнение на поръчката, началният момент за предоставяне на материала или документите за превод, крайният момент за предоставяне на превода, то ще се прилагат правилата, посочени в настоящата Глава VII.
12.2. В случай че материалът за превод е предоставен преди изготвяне на Офертата, то за начало на срока се счита първият работен ден след датата, на която Axenda Translations е получило потвърждение на Офертата съгласно правилата на Глава IV и V от настоящите ОУ.
12.3. В случай че материалът за превод е изпратен на Axenda Translations след датата на приемане на Офертата, датата и часът на получаване на материала се счита за начало на срока, когато същият е изпратен в работен ден в рамките на работното време на Axenda Translations, а когато материалът е получен в неработен ден или извън официалното работно време на Axenda Translations, то за начало на срока се счита началният час на следващия работен ден.
12.4. В случай че в Офертата не е посочен краен срок за предоставяне на превода, се приема, че след изготвяне на превода Axenda Translations ще уведоми по подходящ начин Клиента, че услугата е извършена.

Цени + -

VIII. Цени

13.1. Цените се договарят индивидуално с Клиента. Цените се изчисляват в лева или евро. Всички цени, посочени в Оферта и/или Договор, са нетни (без включен ДДС).
13.2. Ако изрично не е уговорено друго в Договора/Офертата, то цената за писмен превод се договаря за една страница от преводния текст, съдържаща 1800 писмени знака с включени интервали („стандартна преводаческа страница” по БДС). Броят страници се изчислява в електронния вариант на текста с функцията Word Count от менюто Тools на Microsoft Word. Броят физически или видими страници от превеждания или преведения материал не може да бъде база за изчисляване на цената.
13.3. Общата цена на поръчката за писмен превод се счита за ориентировъчна, освен ако в Договора/Офертата изрично не е посочено, че тя е твърда и крайна и за конкретната поръчка. Ориентировъчната цена се определя въз основа на обема на изходния текст (брой преводачески страници) изчислен на база предоставения от Клиента текст за превод преди извършването на превода по договорената цена за 1 (една) страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака с включени интервали. Клиентът заплаща крайна цена за писмения превод, която се изчислява въз основа на договорената цена за 1 страница умножена по крайния обем (брой преведени страници) страници на готовия превод. Ако в Договора/Офертата е посочено, че цената за конкретната поръчка е крайна и ще се изчислява на база изходен текст без преизчисляване след извършване на превода, тя се счита за твърдо договорена за изпълнение на възложената работа и Клиентът заплаща само нея без значение колко страници ще излезе готовият превод като в случай, че той излезе по-малко от заплатените страници, Клиентът няма право да изисква каквато и да е компенсация или връщане на цялата или част от заплатената сума, нито текущи или бъдещи отстъпки или прихващания на това основание.
13.4. За писмен превод минималният размер на поръчката е една (1) страница.
13.5. При писмен превод на многостраничен текст за определяне на вида на услугата /експресна, бърза или обикновена/ се прилага следната норма за превод на ден:

• при обикновена поръчка до 5-6 стандартни страници на работен ден;
• при бърза поръчка до 7-8 стандартни страници на работен ден;
• при експресна поръчка до 9-10 и повече стандартни страници на работен ден;

13.6. Цената за писмен превод включва превод от специализиран преводач и проверка от експерт-редактор.

14. Цената за легализация и заверки се образува от:

• вида на документа и държавните/административните такси за заверка в съответната инстанция;
• броя на необходимите заверки;
• стойността на куриерската услуга;
• нотариалната/ите такса/и;
• такса за заверката на подписа на преводача;

14.1. За услугата редакция цената се договаря за една стандартна страница съгласно БДС /съгласно българския държавен стандарт една стандартна страница съдържа 1800 символа, като се включват интервалите или 30 реда по 60 символа на ред/.
14.2. Общата цена на поръчката за редакция, посочена в Офертата или Договора, е ориентировъчна и се изчислява на база договорената цена за една страница от текста за редактиране, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервалите.
15.1. Устните преводи се таксуват на час. Започнатият час се счита за пълен и се таксува като пълен час.
15.2. Минималното време за таксуване на устен превод е един астрономически час (60 минути). Всеки започнат час се таксува по договорената в Договора и/или Офертата цена. Максималното време за превод е 8 /осем/ часа на ден, като най-ранният начален час може да бъде 8:00 ч., а най-късният финален час – 20:00 ч. Всеки започнат час над 8 /осем/ часа се таксува по базисната цена, уговорена в Офертата/Договора, увеличена с 50%. Всеки започнат час преди 8:00 ч. и/или след 20:00 ч. се таксува по базисната цена, уговорена в Офертата/Договора, увеличена с 50%.
15.3. Почасовото заплащане по т. 15.1 включва и времето, в което преводачът е на съответното място и времето за пътуване (от – до). Мястото, на което започва и свършва пътуването, е адресът на нашия административен офис, ако не е уговорено друго. Клиентът заплаща всички командировъчни, пътни, хотелски, застрахователни и свързани разходи за преводача, когато услугата налага такива (напр., но без претенция за изчерпателност: преместване от едно място на друго по време на предоставяне на услугата; предоставяне на услуга в друг град/държава; билети и/или входни такси за изложенията/ събитията/мероприятията, на които се предоставя услугата и т.н.).
15.4. Материалите за обучение и допълнителните услуги при превод, извършвани от Преводача, в контекста на устен превод, се фактурират отделно по дата, материал/и или друг договорен начин.

Начин на плащане + -

IХ. Начин на плащане

16.1. Плащането на възнаграждението за предоставените услуги се извършва по следния начин:
1. Ако не е уговорено друго, при възлагането на поръчката 100% авансово плащане на общата цена съгласно Офертата или Договора;
2. В случай че обемът на писмения превод след извършването му е по-голям от ориентировъчния обем, посочен в Офертата или Договора, Клиентът доплаща стойността за обема, надвишаващ ориентировъчния при доставка на поръчката.
3. В случай че времетраенето на мероприятието или времето за път на преводача до мястото на мероприятието при устен превод след извършването му са с по-голяма продължителност от ориентировъчно предвиденото време, посочено в Офертата или Договора, Клиентът доплаща стойността за времето, надвишаващо ориентировъчно предвиденото при доставка на поръчката или фактуриране на сумата.
4. Могат да се договорят и други начини и срокове на плащане при взаимно съгласие на двете страни описани в Офертата или в подписан и от двете страни Договор за преводачески услуги.
16.2. Предоставената услуга, съгласно Офертата или Договора, може да бъде заплатена по един от следните начини:

• чрез банков превод по сметка на Axenda Translations;
• с пощенски паричен превод;

16.3. Договореното възнаграждение се заплаща във валутата, която е посочена в Офертата/Договора или фактурата.
16.4. За стойността на поръчката Axenda Translations начислява ДДС (когато е приложимо) и издава фактура и касов бон (когато е приложимо).
16.5. Фактурираните суми са дължими и платими към датата на фактуриране. Датата на получаване на сумите по разплащателната сметка или получаването им в брой от страна на Axenda Translations се счита за дата на плащане.
16.6. Фактурите се изпращат на клиента от Axenda Translations на електронната поща, посочена в Офертата/Договора, или се предават на ръка при доставка на услугата.

Отказ от поръчка и такси + -

Х. Отказ от поръчка и такси за отказ

17. Правила за отказ на поръчка:
17.1. Клиентът има право да спре изпълнението на възложената на Axenda Translations поръчка като предупреди Изпълнителя в писмена форма. В този случай, Клиентът е длъжен да изплати на Axenda Translations вече изпълнената част от възложената на Axenda Translations поръчка.
17.2. При отказ от поръчка, изпълнената част от поръчката се предоставя на Клиента от Axenda Translations след заплащане на дължимата сума.
17.3. Клиентът не може да спре изпълнението на поръчка за легализация или заверка, ако документите вече са били предоставени на съответните държавни органи, институции, нотариус и в този случай се задължава да заплати пълната стойност за услугата съгласно Договора/Офертата.
18. Правила за отказ на поръчка за устен превод:
18.1. Клиентът има право да откаже изпълнението на възложената на Axenda Translations поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай Клиентът е длъжен да заплати на Axenda Translations стойността на поръчката както следва:
1. при писмен отказ, направен 4 работни седмици преди датата на започване на изпълнението, се дължи заплащане на 70% от стойността на поръчката;
2. при писмен отказ, направен 2 работни седмици преди датата на започване на изпълнението, се дължи заплащане на 80% от стойността на поръчката;
3. при писмен отказ, направен 1 работна седмица или по-малко преди датата на започване на изпълнението, се дължи заплащане на 100% от стойността на поръчката.
19.1. Писмените откази и писмените искания за спиране изпълнението на поръчката се правят само в работни дни в работното време на Axenda Translations.
19.2. Писмените откази и писмените искания за спиране изпълнението на поръчката, изпратени по електронна поща или предоставени физически на Axenda Translations до 12:00 ч. в работен ден, се считат за направени на съответната дата и пораждат действие от тази дата.
19.3. Писмените откази и писмените искания за спиране изпълнението на поръчката, изпратени по електронна поща или предоставени физически на Axenda Translations след 12:00 ч. в работен ден, се считат за направени на следващия работен ден като пораждат действие от датата на този следващ работен ден.
19.4. Писмените откази и писмените искания за спиране изпълнението на поръчката, направени в неработен ден, се считат за направени до 12:00ч. на първия следващ работен ден и пораждат действие от този работен ден.

Рекламации и неустойки + -

XI. Рекламации и неустойки

20. Рекламации

20.1. Клиентът има право да направи рекламация относно видимите недостатъци на предоставената услуга в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на доставяне на поръчката. Приемането на рекламации се извършва в работно време на адреса на управление на дружеството, с препоръчано писмо до адреса за кореспонденция на дружеството или онлайн (за писмени преводи) чрез попълване на  нашата Форма за рекламации. Правото на избор на място и начин за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. За дата и час на предявяване на рекламацията се счита моментът на получаването й.
20.2. Поръчката се счита за доставена, когато е изпратена на Клиента. В случай на изпращане по куриер се добавят два работни дни.
20.3. Ако до края на срока Клиентът не направи рекламация се счита, че поръчката е приета без възражения.
20.4. Рекламацията се прави в писмен вид, с мотивирано изброяване и описание на грешките, забележките, неточностите, като за недостатък на превода могат да се считат единствено обективни, а не субективни несъответствия. При рекламация на писмен превод Клиентът се задължава да посочи точните места в целия текст, с които не е съгласен като използва коментари или track changes. Непосочването на точните места на рекламация освобождава Axenda Translations от задължение за коригиране на преведения текст.
20.5. Когато недостатъкът е точно и своевременно съобщен, Axenda Translations има право, по своя преценка, или да коригира, или да изпълни работата повторно, ако това е възможно съобразно характера на работата.
20.6. Клиентът се задължава да предостави на Axenda Translations разумен срок и възможност за отстраняване на рекламациите. Ако Клиентът откаже да предостави подобен разумен срок и възможност, за Axenda Translations отпада отговорността за поправяне на рекламациите.
20.7. Ако е невъзможно коригиране поради характера на изпълнението, ако коригирането е неуспешно, забавено неоснователно или ако може да бъде отказано по друга причина съгласно законовите разпоредби, Клиентът има право на намаление на цената или, в случай на значителни недостатъци, на анулиране на Договора. Axenda Translations може да направи намаление от крайната цена на превода, без сумите за държавни/нотариални такси за заверки и държавни таксови марки при легализации, в размер до 20 %.
20.8. Ако се докаже, че оплакването от Клиента е неоснователно, Axenda Translations може да поиска компенсация от Клиента за понесените в резултат на това щети и/или направените разходи.

21. Неустойки

21.1. При забава от страна на Клиента в плащането на дължимите суми с повече от 10 работни дни, считано от датата на издаване на фактурата, Клиентът дължи неустойка за всеки просрочен ден, но не повече от 50% от цялата сума. Неустойката за забава е в размер на законовия лихвен процент за всеки ден просрочие върху дължимата сума по поръчката.
21.2. При неизпълнение в срок на задължението на Клиента за заплащане на дължимото възнаграждение, последният изпада в забава, без да се изисква изпращане на покана за изпълнение от страна на Axenda Translations.
22. Права на Клиента за обезщетение:
22.1. Axenda Translations не носи отговорност за забавяне или недостатъци в изпълнението, които се дължат на:
• неправилен или непълен трансфер на изходния текст от Клиента до Axenda Translations или са в резултат от двусмислено и неточно формулиране на изходния текст;
• повредени, непълни или загубени текстове и данни при електронен трансфер;
22.2. Axenda Translations не носи отговорност за вреди, причинени на Клиента, когато преведеният текст се окаже неподходящ за употреба по предназначение, публикуване или реклама, когато текстът трябва да бъде преработен поради неточна адаптация или доведе до щети за репутацията или имиджа на Клиента, освен ако предназначението не е било писмено указано при възлагане на поръчката.
22.3. Axenda Translations не носи отговорност за вреди, причинени на Клиента и възникнали в резултат на отпечатване на недобър превод, ако Клиентът не посочи писмено при възлагане на поръчката, че преводът е предназначен за печат, не предостави на Axenda Translations коректури преди печат или пристъпи към печат без одобрението на Axenda Translations.
22.4. Axenda Translations не носи отговорност за вредите, причинени на Клиента или на/от трети лица при настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. наличие на загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства /земетресения, пожари, наводнения, бедствия и аварии, войни, стачки и други/;
2. когато се е осъществило безвиновно изпращане на материалите за превод на погрешен пощенски или електронен адрес;
3. за вреди или забавяния, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.

Поверителност и референции + -

XII. Поверителност и референции

23.1. Axenda Translations се задължава да запази поверителността на споделената информация, предоставена или направена достъпна по друг начин и посочена за конфиденциална от Клиента, която в контекста на настоящите ОУ се нарича „Поверителна информация“.
23.2. Axenda Translations се задължава да предприеме всички разумни мерки за предотвратяване на достъпа на неупълномощени трети лица до „Поверителна информация“ или документи. Axenda Translations ще използва „Поверителната информация“ изключително за изпълнение на договорните си задължения и ще я разкрива само на тези от своите служители, подизпълнители или партньори, които са задължени да запазят поверителността й, ангажирани са с изпълнение на Договора и се нуждаят от съответната поверителна информация за тази цел.
23.3. Поради възможността от външно вмешателство, Axenda Translations не поема риска за запазване на поверителност на текстове и данни, които се прехвърлят по електронен път между Axenda Translations и Клиента.
23.4. Axenda Translations няма задължение да пази неповерителна информация. „Неповерителна информация“ е информация, която вече е била обществено известна към момента на нейното оповестяване, при сключване на Договора или е станала известна без нарушаване на законови разпоредби, настоящите ОУ или друг Договор, сключен между Axenda Translations и Клиента и/или е била сведена до знанието на Axenda Translations от трета страна или съобщена по друг начин след сключване на Договора с Клиента, без нарушение на законовите разпоредби, настоящите ОУ или друг Договор, сключен между Axenda Translations и Клиента.
24. Axenda Translations има право да включи Клиента в списъка на своите клиенти за целите на своя фирмен маркетинг, каквито могат да бъдат списък на клиенти, рекламни брошури, бюлетини, уебсайт линкове, публикации в пресата и други. Клиентът декларира изрично съгласието си с предходното като разрешава използването на собственото му лого и фирмени знаци за целта.

Защита на лични данни + -

XIII. Защита на лични данни

25. С приемането на тези ОУ, Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие, Axenda Translations, в качеството на администратор на лични данни, да обработва личните данни, до които е получило достъп при сключването и изпълнението на Договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани с него лица, дружества или институции, за целите на изпълнението на поръчката и за други законни цели. С приемането на тези ОУ, Клиентът изрично декларира и се съгласява с обработката на лични данни, останалите услуги съгласно „Политиката за поверителност“ на Axenda Translations, която е неразделна част от настоящите ОУ.
XIV. Права на интелектуалната собственост и права на трети страни
26.1. Всички права на интелектуална собственост върху преводите и в резултат от останалите услуги, извършвани от Изпълнителя, възникват за и се считат за собственост на Axenda Translations, освен ако изрично не е договорено друго в писмена форма.
26.2. Клиентът разрешава на Axenda Translations да съхранява и ползва преводите без ограничение във времето.
26.3 Клиентът гарантира, че права на трети страни върху информация, документи и други материали, предадени на Axenda Translations, не противоречат на употребата, работата с, копирането и/или публикуването на работата. Клиентът следва да обезщети Axenda Translations и неговите подизпълнители и партньори за всички искове от трети страни, основани на предходното изречение.
26.4 Клиентът изрично оторизира Axenda Translations да обработва и съхранява, дори и след изтичане на срока на настоящия договор, личните му данни с цел да изработи и обособи профили за оценка на риска, изготвяне и анализ на нови предложения, както и с цел изпращане на търговски съобщения по всякакъв начин, включително по факс, телефон, електронна поща или чрез друга форма на комуникация, за офериране, популяризиране и сключване на договори за стоките и услугите на дружеството и неговите свързани предприятия, или на което и да е друго дружество, свързано с преводаческия сектор и свързани услуги. Клиентът упълномощава Axenda Translation да предоставя личните му данни чрез съобщения или вътрешна връзка на лица, принадлежащи към корпоративната група, от която Axenda Translations е част във всеки един момент или на лица, с които Axenda Translations е сключила споразумения за сътрудничество, които са ангажирани в посочените по-горе сектори на дейност, за обработката на лични данни и за цели, подобни на тези по-горе, включително и за изпращане на обобщена информация за договорите и сделките, които е поискала и/или сключила с някое от дружествата в посочената група. Посочените субекти също могат да предоставят на Axenda Translations личната информация на Клиента, съдържаща се в техните файлове, за същите цели, включително включването им за изпращане от Axenda Translations на информацията за договорите и операциите.

Права и задължения на Axenda Translations + -

XV. Права и задължения на Axenda Translations

27.1. Axenda Translations се задължава при поискване да предостави на Клиента информация за текущото изпълнение на поръчката.
27.2. Axenda Translations се задължава да съхранява всички получени от клиента материали и да му ги предаде при поискване след приключване на изпълнението на съответната поръчка.
27.3. Axenda Translations има право да получи всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и разяснения, касаещи специфични и конкретни изисквания от страна на Клиента.
27.4. Axenda Translations има право да откаже да започне изпълнение на поръчката или да завърши започнатата поръчка, ако не бъде спазена процедурата за плащане, уредена в точка 16.1 от настоящите Общи условия.
27.5. Axenda Translations има право да откаже да започне изпълнение на поръчката или да завърши започнатата поръчка, ако Клиентът не спази договорената в Офертата или Договора процедура за плащане.
27.6. Axenda Translations има право да откаже започване на следваща поръчка, ако Клиентът не е заплатил предходната.
27.7. Axenda Translations си запазва правото да откаже поръчката, без да посочи причините за това в срок до 5 дни преди датата на започване на изпълнение на поръчката.
27.8. Axenda Translations има право да откаже изпълнението на поръчката, в случай, че в хода на поръчката Клиентът поиска изменение на нейните условия, които изменения Axenda Translations не може да изпълни. В този случай Клиентът дължи заплащане на Axenda Translations за изпълнената до този момент част от поръчката, както и за направените от Axenda Translations разходи по изпълнението.
27.9. Axenda Translations има право да задържи готовия превод, както и предоставените оригинали на документи до заплащане на договорената цена.
27.10. Axenda Translations има право едностранно да промени срока за изпълнение на поръчката, ако материалът/ите за превод не бъде/ат предоставени в срок от Клиента.

Права и задължения на клиента + -

XVI. Права и задължения на Клиента

28.1. Клиентът има право:

1. да получи обратно всички материали, придружаващи документите за превод, които е предоставил във връзка с изпълнението на поръчката.
2. да получава информация за поръчката от Axenda Translations във всеки един момент от изпълнението на възложението.
3. да преустанови изпълнението на поръчката като упражни правото си на отказ в съответствие с условията  и правилата, посочени в глава Х „Отказ от поръчка и такси за отказ” на настоящите ОУ.
4. да направи рекламация на извършената поръчка в писмена форма, в съответствие с условията  и правилата, посочени в глава ХI „Рекламации и неустойки” от настоящите ОУ.

28.2. Клиентът се задължава:

1. да предостави на Axenda Translations всички материали и документи, необходими за качественото изпълнение на поръчката;
2. да заплати предоставената/ите услуга/и в срок и съгласно разпоредбите на настоящите Общи условия и/или Договора/Офертата.

28.3. Клиентът се задължава да представи в писмена форма всички специфични изисквания към поръчката преди предоставянето на ценова оферта. Axenda Translations има правото да откаже поръчката, ако не е съгласна с някои от специфичните изисквания.

Прекратяване + -

XVII. Прекратяване

29.1. Договорът за доставка на Услуги от Axenda Translations се прекратява автоматично с неговото изпълнение.
29.2. Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, като страните се задължават да уредят помежду си всички задължения, възникнали по време на действието на Договора.
29.3. Договорът се счита за прекратен, ако Клиентът упражни някоя от опциите за отказ от изпълнение по възложена на Axenda Translations поръчка, посочени по-горе в настоящите ОУ.
29.4. Договорът се счита за прекратен, ако Axenda Translations упражни някоя от опциите за отказ от изпълнение на възложена поръчка, посочени по-горе в настоящите ОУ.
29.5. Axenda Translations се задължава да върне на Клиента всички предоставени му материали, както и техните преводи, частично и/или изцяло изпълнени към момента на получаване на писмен отказ и/или писмено искане за спиране изпълнението на поръчката след заплащането на всички дължими суми от страна на Клиента. Клиентът се задължава да заплати на Axenda Translations всички дължими суми по частично и/или изцяло изпълнената поръчка към датата на получаване на писмения отказ и/или писменото искане за спиране на изпълнението на поръчката.

Допълнителни разпоредби + -

XVIII. Допълнителни разпоредби

30.1 Възникналите между страните спорове се решават посредством преговори, а в случай, че не бъде постигнато съгласие, ще бъдат отнесени към компетентния български съд.
30.2. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия и приетата Оферта или индивидуален Договор за възлагане на преводачески услуги се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. При сключване на международен Договор между Клиента и Axenda Translations, приложимото право ще е българското, а съответната юрисдикция  – РБългария.

Общи условия

Приканваме Ви да се запознаете с Общите условия към договора за услуги с Аxenda Translations.

Общи условия

Условия за ползване

Поверителност и лични данни

Бисквитки

Авторски права

Социална политика

Зелена политика

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Публичен ключ