Политика за авторските права

Валидност + -

Настоящата политика за авторски права е приета и публикувана на уебсайта на Axenda Translations axendatranslations.com на дата 01.09.2017 г. и влиза в сила от дата 03.09.2017 г.

Важно! + -

Важно! Моля, отделете време, за да прочетете внимателно настоящата политика за авторските права, преди да използвате или да предоставите информация на уебсайта.

За Политиката + -

Тази политика за авторските права е предназначена да Ви информира за всички права във връзка с уебсайт axendatranslations.com, включително, но не само, цялото му съдържание, код, скриптове, бази данни, търговски и други марки, логотипи, ръководства, статии, мнения, рецензии, текстове, снимки, изображения, илюстрации, произведения на изкуството, или каквато и да е видима и невидима част от него, аудио & видео клипове, файлове с възможност за сваляне, данни и всички други, свързани с тях, въпроси, идентифициращи Axenda Translations, включително и без ограничние, вида и подреждането на горепосочените, както и „вида и усещането“ за axendatranslations.com (по-долу „уебсайт/ът“).

Съгласие на потребителя + -

Моля, имайте предвид, че като използвате този уебсайт, Вие декларирате изрично, че сте запознат/а с факта, че уебсайтът е и ще си остане изключителна собственост на Axenda Translations, че правата са действителни, че сте съгласни с тях, и че използването на уебсайта от Вас ще бъде регулирано от приложимото законодателство в областта на авторското право. Уебсайтът е създаден с най-голяма грижа, но, въпреки това, той не може да гарантира верността, точността и липсата на грешки, пропуски или други неточности в съдържащата се на него информация. Собственикът не гарантира пригодността, пълнотата, навременността и надеждността на информацията, софтуера и програмите, достъпни чрез уебсайта, за каквито и да било цели. Затова, използвайки този уебсайт, Вие признавате и сте съгласни, че достъпвате и използвате уебсайта на Ваш собствен риск.

Политика за авторските права + -

Всички авторски права, търговски марки и други интелектуални права, както и права на собственост върху уебсайта са запазени. Освен ако изрично не е предвидено в настоящата политика за авторски права или не са предоставени изрични пълномощия в писмена форма от собственика на запазената марка, Вие нямате право да използвате марка/ите на Axenda и/или Axenda Translations самостоятелно и/или в комбинация с други думи и/или елементи на дизайна, включително в каквито и да е прессъобщения, реклами и/или друг рекламен или маркетингов материал или медия, независимо дали в писмена, устна, електронна, визуална и/или друга форма. Нямате право да копирате и/или използвате софтуер, процеси или технологии, включени и/или описани в/на уебсайта. Уебсайтът и/или части от него не може/гат да бъде/ат използван/и за каквато/ито и да е друга/и цел/и освен тази/тези, посочена/и в настоящата политика за авторски права, с изключение на ограничените права за ползване, предоставени по-долу, или когато за това има изрично писмено разрешение, дадено от носителя на авторските права.

Можете да поискате предварително писмено съгласие за използването на материал/и с авторските права от уебсайта за цели, различни от разрешените тук, като ни изпратите имейл на [email protected]

Допустимо използване + -

Имате право да:

1. ползвате, разглеждате, визуализирате уебсайта онлайн чрез уеб браузър, да използвате другите услуги на уебсайта чрез уеб браузър и да отпечатвате страници от уебсайта, единствено за лична, нетърговска употреба
2. сваляте страници от уебсайта за кеширане в уеб браузър
3. споделяте (копирате и разпространявате) материали от уебсайта, само ако упоменавате собственика на авторските права (автора)
4. направите копие на цялото или част от съдържанието за лична нетърговска употреба или за отделни трети страни за личната им нетърговска употреба, при условие, че трябва да гарантирате, че всички авторски права, търговски марки или други права на собственост, свързани с тях, са включени в това копие, точно както и в оригиналното съдържание, и посочите уебсайта като източник на материала като упоменете носителя на авторските права (автора).

За избягване на каквото и да е съмнение поясняваме, че не получавате никакви други права във връзка с този уебсайт освен посочените в горните точки 1-4. Всички останали права са запазени. Всяко използване, което не е изрично упоменато като разрешено, се счита забранено по презумпция.

Забранено използване + -

Нямате право да:

1. използвате уебсайта (изцяло или отчасти) за собствена търговска печалба или на трета страна
2. редактирате, възпроизвеждате или по друг начин да променяте или изменяте материал(и) от уебсайта без предварителното писмено съгласие на носителя на авторските права
3. публикувате повторно материали от уебсайта (включително повторно публикуване в друг уебсайт) без да посочите носителя на авторските права (автора)
4. правите копия и/или да използвате материал/и от уебсайта за търговски цели, без предварителното писмено съгласие на носителя на авторските права
5. копирате, съхранявате, излагате публично, пренареждате, адаптирате, излъчвате, пренаписвате за предавания или публикуване, предавате, превеждате, пренасяте, публикувате, давате под наем или лицензирате, възлагате, прехвърляте, продавате, давате на заем или по друг начин разпространявате или дистрибутирате материал(и) от уебсайта, освен в степента, изрично разрешена в настоящата политика за авторски права
6. включвате уебсайта в каквито и да било бази данни, частично или изцяло, и/или архиви, освен в степента, изрично разрешена в настоящата политика
7. използвате уебсайта по какъвто и да е начин или да предприемате каквито и да е действия, които причиняват или могат да причинят вреда/щета на уебсайта или собственика му, или да нарушат работата, функционирането или достъпността на уебсайта
8. използвате уебсайта по начин, който е непозволен, незаконен, за причиняване на вреда, щета или измама, или във връзка с непозволена, незаконна, измамна или вредна дейност и/или цел
9. използвате уеб сайта, за да копирате, съхранявате, компилирате, хоствате, предавате, изпращате, използвате, публикувате или разпространявате материали, които се състоят от (или са свързани с) шпионски софтуер, компютърни вируси, червеи и други (без претенция за изчерпателност) като например: trojan horses, кeyloggers, rootkits или друг злонамерен компютърен софтуер от какъвто и да е вид
10. насочвате/използвате, която и да е част от уебсайта, за да извършвате систематични или автоматизирани дейности за събиране на данни (включително, без ограничение, например scraping, data mining, robots, spiders, crawlers или подобно събиране и/или извличане на данни) в или във връзка с уебсайта, без изричното писмено съгласие на носителя на авторските права
11. нарушавате или да се опитвате да нарушите, или тествате сигурността на уебсайта, както и на мрежи, сървъри, хостинг, клиенти и каквито и да било други наши системи и устройства, включително, без ограничение
– като достъпвате данни, които не са предназначени за Вас, или достъпите сървър или акаунт, до който/които не следва да имате право на достъп, освен ако такова право не Ви е било предоставено предварително в писмена форма по силата на договор
– да се опитвате да използвате пробинг, да сканирате или тествате уязвимостите на дадена система или мрежа или да нарушавате мерките за сигурност или автентификация без съответното разрешение (освен ако такова разрешение не Ви е било предоставено писмено по силата на договор)
– да се опитвате да се намесвате в услугата/ите, към който и да е потребител, хост или мрежа, включително, без ограничение, чрез вирус, „overloading“, “flooding”, “mailbombing” или “crashing”, „DDoS“ и други
– да подправяте TCP/IP хедър пакет или на част от хедър информацията, в който и да било имейл, форум или пост
– да тествате, сканирате за, използвате или да се намесвате чрез SQL injection, XSS, файлови, code execution уязвимости и dictionary attacks
– да се намесвате в комуникация или предаване на данни по какъвто и да е път между нас и наши клиенти, партньори или други трети страни

Съобщение за злоупотреба + -

Ние зачитаме правата на интелектуална собственост на трети лица. Така че, ако научите или вярвате, че Ваша работа или на друго лице е била копирана по начин, който представлява нарушение на авторско право, или имате информация за материал или дейност, нарушаващи закона, качени на настоящия уебсайт, моля, съобщете ни за това на [email protected] като приложите следната информация:

1. Физически или електронен подпис на лицето, упълномощено да действа от името на носителя на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.
2. Идентификация на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че същите са били нарушени.
3. Идентифициране на материала, за който се твърди, че нарушава или е предмет на нарушение, и който трябва да бъде премахнат, или достъпът, до който трябва да бъде ограничен, и достатъчна информация за намирането на материала.
4. Информация за контакт с жалбоподателя – име, презиме, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща.

Право на прекратяване + -

Запазваме си правото да прекратим, прекъснем или временно да ограничим уебсайта или правото Ви на ползване на уебсайта по всяко време, включително всякакво определено време, по наша преценка, ако използването на уебсайта нарушава или може да наруши Политиката за поверителност и/или Политиката за авторски права, както и останалите полтики на Axenda Translations, публикувани на уебсайта.

Всеки потребител, който нарушава авторски права, ще бъде блокиран и ще му бъде отнето правото да използва уебсайта. В определените случаи ще бъдат предприети и съответните съдебни действия спрямо нарушителите. С цел налагане на политиките за поверителност и/или политиката за авторски права, както и останалите полтики на Axenda Translations, публикувани на уебсайта, могат да се използват всички технологични, правни, оперативни или други налични средства.

Юрисдикция и валидност + -

В случай че някоя част от настоящата Политика за авторски права се окаже невалидна или неприложима в определена юрисдикция, тогава (1) в тази юрисдикция същата следва да се счита преработена по такъв начин, че да окаже максималния ефект, позволен от закона, така че да постигне намерението й във възможно най-близка степен, а останалата част от настоящата Политика за авторски права остава в сила и (2) във всяка друга юрисдикция, настоящата Политика за авторски права остава валидна в пълна сила.

Всички спорове във връзка с настоящата политика ще се решават пред компетентните съдилища на РБългария.

Промени в настоящата политика за авторски права + -

Настоящата Политика за авторски права влиза в сила от датата, посочена по-горе, и ще остане в сила, освен по отношение на промени в нейните разпоредби в бъдеще, които ще влязат в сила непосредствено след публикуването им на тази страница. Тъй като уебсайтът се развива, настоящата политика за авторските права може да бъде променена, така че да отрази необходимите промени.

Запазваме си правото на актуализация и/или промяна на настоящата политика за авторските права по всяко време и причина. Потребителите се насърчават да проверяват често уебсайта, за да се уверят във валидността на текущата политика за авторски права. Уведомлението за такива изменения ще бъде публикувано под формата на актуализирана политика за авторски права на този уебсайт и ще бъде посочена датата на влизане в сила.

В случай че продължите да използвате уебсайта след изменения на политиката за авторските права на тази страница, то Вие потвърждавате, че сте информиран/а относно промените, както и предоставяте Вашето съгласие за спазването и подчинението на променената политика за авторски права. Вашите права няма да бъдат намалени по силата на тази политика за авторски права без Вашето изрично съгласие.

Контакт + -

Носителят на авторските права постоянно търси начини за подобряването на този уебсайт. Следователно всички коментари, предложения и обратна връзка ще бъдат високо ценени, моля, отнасяйте ги на адрес [email protected]. В случай че имате въпроси относно уебсайта или настоящата политика за авторските права, моля, пишете на адрес: [email protected].

Допустимо използване

Приканваме Ви да се запознаете с Политиката за авторски права на Аxenda Translations и да научите кое използване е допустимо и кое не.

Общи условия

Поверителност и лични данни

Бисквитки

Авторски права

Социална политика

Зелена политика

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Публичен ключ