Генерална корпоративна политика за екологична отговорност на Axenda Translations

***

Настоящата Корпоративна политика за екологична отговорност (Екополитика) е приета и публикувана на уебсайта на Axenda Translations axendatranslations.com на дата 01.09.2018 г. и влиза в сила от дата 03.09.2018 г.

***

Axenda Translations („Компанията“) може да разработва, оценява и променя по всяко време корпоратвните политики, които съдържат насоките, ръководещи поведението и етиката на Компанията, сред които Генералната корпортивна екологична политика (наричана по-долу „Екополитика“).

Екополитиката на Axenda Translations включва екологични политики, насочени към поощряване на културата на екологична отговорност в Компанията в глобален план, която допринася за устойчивото създаване на стойност за обществото, гражданите, клиентите, акционерите и общностите, в които компанията извършва бизнес, генерирайки заетост и богатство за хората с дългосрочна визия, която да постига по-добро бъдеще, без да компрометира настоящите резултати и да вреди на нашето естествено местообитание и на нашата околна среда, а напротив, да допринеся за тяхната защита.

Компанията допринася за развитието на общностите чрез бизнес дейността си и стратегията си за корпоративна отговорност чрез мерки, насочени към насърчаване на образованието и културата, защита на уязвимите групи и околната среда, и работи за установяването на стабилни и трайни взаимоотношения като взема предвид интересите на служителите, акционерите, финансовата общност, регулаторните органи, клиентите, доставчиците, медиите, околната среда и обществото като цяло.

Ето защо стратегията за корпоративна отговорност на Компанияга се стреми да я изведе начело на най-добрите практики в тази област, като е убедена, че тези аспекти са основна част от нейната стратегия за върхови постижения и повишават нейната конкурентоспособност, освен че съставляват основен компонент за осъществяването на нейните корпоративни интереси.

Екополитиката има за цел да установи основните принципи и общата рамка на дейностите по управление на корпоративната отговорност в областта на екологията, възприети от Компанията, както и да послужи като основа за интегриране на екологичната отговорност в бизнес модела на компанията и нейната стратегия. Екополитиката се разработва и допълва, като се обръща внимание на конкретните нужди и очаквания на заинтересованите страни.

Axenda Translations поема отговорност за последиците от своите решения и действия, които оказват влияние върху околната среда. Целта на тази политика е да опише и установи един основен и общ подход по отношение на нашето въздействие върху околната среда, включително и разглеждането на тези въпроси от Компанията.

Нашата работа в областта на околната среда ще допринесе за създаването на устойчиво общество и ще помогне да се осигури дългосрочна рентабилност и силна марка. Ние сме наясно с глобалните екологични въпроси и възможността Компанията да упражнява влияние пряко и косвено. Въз основа на горното, нашият бизнес се характеризира със следното

Основни принципи

• извършва дейности, като взема под внимание възможностите и рисковете от гледна точка на околната среда;
• ясно спазва приложимите закони и разпоредби във всички свои дейности и работи за положително развитие в тази област;
• насърчава ангажираността и осведомеността на своите служители;
• работи в тясно сътрудничество с клиентите и други акционери по въпросите на околната среда;
• стреми се да намали и предотврати замърсяването на околната среда във всичките си дейности;
• извършва вътрешна работа в областта на околната среда, водеща до непрекъснати подобрения;
• планира и се стреми да участва активно в създаването на устойчиво общество

Рискове и възможности

Екологичните аспекти винаги се вземат предвид при оценката на рентабилността и рисковете на нашия бизнес.

Сътрудничество с партньори

Axenda Translations се вслушва в клиентите и останалите заинтересовани страни и знае, че те притежават ноу-хау за собствения си бизнес и влиянието му върху околната среда. Развитието в областта на околната среда е резултат от придобиване на опит един от друг и открит обмен на информация по въпросите на околната среда, при което се насърчават инициативата и свежите идеи.

Вътрешни дейности

Axenda Translations се стреми да намали замърсяването на околната среда както пряко, така и косвено.

Нашите ясни и измерими екологични цели гарантират, че нашата вътрешна екологична политика води до непрекъснати подобрения. Опитваме се да сведем до минимум нашият въглероден отпечатък като се стремим да работим само с електронни документи, намаляващи нуждите от хартия и материали на базата на дървесина.

Нашите преводачи и ръководители на проекти работят основно вкъщи, като по този начин намаляват въздействието на пътуването върху околната среда и необходимостта от големи отопляеми офис площи.

Екологично съзнание

Axenda Translations насърчава ангажираността и осведомеността на своите служители. Всички служители осъзнават значението на екологичните проблеми както от гледна точка на рентабилността, така и от социална гледна точка. Екологичнят профил на Компанията й гарантира, че тя е атрактивен работодател. Живият диалог по въпросите на околната среда е естествена част от ежедневната работа, а околната среда е интегрирана в развитието на всички умения.

Вярваме и се надяваме, че бихме могли да постигнем по-добри резултати във времето, да се ангажираме с допълнителни дейности и по този начин да допринесем още повече за устойчивото развитие и опазването на околната среда в нашето общество в бъдеще.

Запознайте се с политиките ни

Те съдържат всичко важно, което трябва да знаете

Условия за ползване

Общи условия

Поверителност и лични данни

Бисквитки

Авторски права

Социална политика

Зелена политика

Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Публичен ключ