Съзнаваме, че информацията е един от Вашите активи и я пазим като такъв

Към момента България е 58-та най-атакувана страна в киберпространството в света. 43% от кибератаките засягат малкия и средния бизнес. Изчисленията показват, че киберпрестъпността ще струва на света 6 трилиона долара годишно към 2021 г.

Интернет е пълен с информация, но тя не винаги е вярна, надеждна или ценна.

Лични данни, корпоративни тайни, иновативни разработки – конфиденциалната информация има измерима финансова и морална стойност.

Помислете колко ценна е Вашата информация за Вас

Лесно е да разберете, ако само помислите какво бихте могли да загубите, в случай, че Вашата информация попадне в недобросъвестни ръце. Умножете страховете си по 1000, за да получите наистина достоверна представа. Това важи с особена сила за бизнеса, където конкуренцията с удоволствие би научила Вашите търговски тайни или контактите на контрагентите Ви.

Като преводаческа агенция, ние непрекъснато боравим с лични данни

Вярваме, че запазването на поверителността и тайната на данните е не само от изключително важно значение за клиентите ни, а задължително условие за извършване на дейността ни.

Именно затова, сигурността на информацията е един от основните принципи на работа в Аxenda Translations, залегнали в нашата мисия и визия като полагаме всекидневни усилия да усъвършенстваме нашите системи и процеси.

Защитата на информацията зависи от всички участници

Повечето компании в преводаческия сектор смятат, че юридическото задължение за запазване на поверителност от страна на преводачите е достатъчно, за да гарантира сигурността на информацията. Това обаче не е така! Новите технологии налагат по-сериозен фокус върху сигурността и именно за това ние се стараем да отговорим на предизвикателствата на 3 нива: законово, технологично и оперативно.

Нашите средства за защита на информацията

Разбираме, че поверителността и сигурността са комплексни дейности, в които трябва да поемат отговорност всички участници.

Някои от нашите мерки

T Всички наши служители и сътрудници подписват декларация за поверителност и неразкриване на информация в началото на нашето сътрудничество.

RВсички наши служители и сътрудници подлежат на високи неустойки и евентуално съдебно производство, в случай на разкриване на информация при установено тяхно виновно поведение.

A Всички лични данни се обработват, съхраняват и заличават в съответствие с ЗЗЛД на Република България и Регламент (EС) 2016/679 или популярен още като GDPR.

N Можете да упражнявате правата си на достъп, поправка, заличаване и възражение във връзка с личните Ви данни винаги и по всяко време.

S Данните се пазят само доколкото са необходими за извършването на услугите и договорните отношения и за сроковете определени в законодателството.

L Унищожаването на данните се извършва по начин, който не позволява тяхното повторно (изцяло или частично) възстановяване, независимо дали те са били в цифров вид или не.

А Използваме TLS  (от английски: Transport Layer Security) протокол, за да не може комуникацията клиент – сървър да бъде „подслушвана“ или „подправяна“.

X Предоставяме Ви допълнително нашия публичен PGP ключ, за да Ви дадем още една възможност за поверителна и по-сигурна имейл комуникация чрез криптиране на изпращаните до нас файлове.

E Когато по някаква причина се налага да съхраняваме информация в клауда, тя задължително е криптирана. Ползваме фирмени имейли, а не безплатни услуги като abv/yahoo.

N Следим и се съобразяваме с всички новости в областта на информационната сигурност, за да можем да отговорим на предизвикателствата по-добре.

D Ползваме Еnterprise-class web application firewall (WAF) защита срещу често срещани уязвимости като SQL injection атаки, cross-site скриптове и искания за фалшифициране.

A Данните се пазят само доколкото са необходими за изпълнението на договорните отношения и за сроковете определени в закона и/или нашата Политика за поверителност.

A Лица, които не са надлежно оторизирани нямат достъп до документите в системата за управление на документи.

TВсички наши служители и сътрудници преминават обучение за повишаване сигурността на информацията на оперативно ниво като обученията се провеждат и осъвременяват регулярно.

I Редовно извършваме оценка на рисковете, заплахите и системите ни, за да можем да подобрим механизмите си за защита и да реагираме своевременно.

O Спазваме принципите за етично поведение в бизнеса за уведомяване на нашите клиенти и сътрудници в случай на злонамерен пробив в нашите сървъри.

N Винаги съветваме нашите клиентите да заличават чувствителни и лични данни, когато те не са абсолютно необходими за превода или обработката на текста.

SИмплементирали сме процеси за оперативна сигурност (OPSEC) за идентифициране на критичната информация, анализ на заплахите, уязвимостите, оценка на риска и прилагане на подходящи мерки.

Карта на кибератаките в реално време

на компанията за информационна сигурност Kaspersky Lab

Всъщност картата показва единствено атаките, които софтуерът на Kaspersky успява да улови. Има такива, които никой софтуер не би могъл да хване.

Имате още въпроси?