Ние познаваме думите …

Нещо повече, знаем думи на дълъг списък от различни чужди езици и е трудно да се промъкне грешка покрай нас, независимо дали става въпрос за проста печатна грешка или за сложна локализация.

Вашите клиенти познават своя език и ще забележат грешките – искате ли да поемете риска една проста грешка да Ви заклейми като лоши професионалисти и да намали доверието във Вас?

Редакцията и корекцията на превода са два различни етапа от процеса на осигуряване на качеството.

редакция

Редакция

Редакцията е процес на проверка и подобряване начина на написване на даден документ, като се обръща внимание не толкова на формата, колкото на терминологията. Редакторите проверяват за контекстуални грешки и непоследователност.

корекция

Корекция

Корекцията предполага проверка на преведения документ спрямо оригинала с цел да се гарантира съответствието на данните, преглеждане на текста за правописни, граматически, синтактични, пунктуационни, печатни и други волни и неволни грешки.

Вашият текст е визитната Ви картичка!

 

Редакцията и корекцията осигуряват отличното качество на текста: смислово, стилистично, граматично, пунктуационно. Дори да не е за вярване една грешка може да има сериозни последствия, далеч надхвърлящи лошото впечатление, може да Ви струва пари. Понякога много пари!

Знаете, че можете да направите първо впечатление само веднъж.

Редакция + -

Редакторите проверяват за контекстуални грешки и непоследователност.

Тяхна задача е да сверяват фактите, както и да се уверят, че е употребена правилната терминология. Процесът на редактиране включва и препоръчителни корекции.

При терминологични и фактологически промени редакторите изпращат коментарите и препоръките си на преводача или преводачите на оригиналния документ, а те трябва да преценят дали да приложат всички или част от промените.

Един вече редактиран документ има нужда и от корекция, тъй като редакцията и корекцията се различават по същността си.

Процес + -

Процесът на редактиране включва:

 • пълен преглед на преведените документи;
 • сравняване с оригинала;
 • ако е предоставен изходен текст, проверяваме и за грешки в превода;
 • анализ на съдържание, организация, съгласуваност, тон и стил на текста;
 • промени за подобряване на синтаксиса и терминологията;
 • оптимизация на стила, контекста, употребата на думи и фрази;
 • изясняване на посланието;
 • корекция на неволни, негативни или объркващи конотации, използвайки формулировка и структура, подходящи за целевия език;
 • подобрения за фокусиране върху целевата аудитория и тема;
 • проверка за точност на превода, граматика, пунктуация, неправилно пренасяне, глаголни времена, правописни грешки, грешки при поставяне на главни букви и др.;
 • проверка за идиоматични изрази;
 • съгласуваност, консистентност, четливост, потенциални културни проблеми или неясноти в културно отношение;
 • корекция на всички области, в които текстът си противоречи или посочва факти, които са неверни или неточни;
 • корекция при отклонения от необходимата терминология и несъответствия;
 • подобряване на гъвкавостта на текста;
 • проверка за пълнота и точност на транскрипцията (ако е приложимо);
 • премахване на съкращения и поясняване на абревиатури при необходимост;
 • гаранция, че текстът ви ще бъде правилно разбран в друга езикова среда, плавен и последователен;
 • гаранция, че посланието ви е изразено по най-естествения за целевия чужд език и култура начин;
 • може да включва промяна на заглавията, пренаписване на секции и редактиране на стил, тон или регистър на езика;
 • може дори да включва пренареждане на структурата на параграфите, за да се подобри фокусът на целевия език;
 • реорганизиране на откъси, преходи и заключения (ако е необходимо);
 • проверка дали преводът следва всички получени инструкции и специфични изисквания на клиента;
 • всички други недостатъци в текста;

Корекция + -

Корекцията – това е финалният етап от процеса на проверка и може да започне едва след приключването на редакторската работа.

Специфики + -

 • редактираният текст може да бъде съвсем различен от текста на източника с цел да бъде по-ефективен;
 • неправилно поставената запетая или многоточие може да бъде катастрофално при превод на документи като финансови отчети, медицински досиета или преписи на университетски записи;
 • няма да бъдете неразбрани или граматически некоректни, но е възможно да сте формулирали текста по начин, който местен представител никога не би използвал – напр. в САЩ винаги ще кажат, че нещо струва ‘one-fifty’, но никога няма да кажат ‘one-dollar-fifty-cents’ (това е вид „грешка“, която неадекватният или неопитен (или не-местен) преводач няма да забележи, но всеки носител на езика ще разпознае като превод);
 • преглеждането на лошо преведен документ често отнема толкова или дори по-дълго време, колкото и превеждането му от нулата;
 • необходимостта от повторно отпечатване, публикуване и преразпределение на текста е скъпо и може да навреди на имиджа Ви на целевия ви пазар, да не говорим за загубеното време и пари в процеса;
 • някои грешки направо изскачат – комично грешните омоними като напр. the core (ядро) с/у corps (тяло), the pour (порой) с/у pore (пора), the ordinance (наредба) с/у ordnance (артилерия);

Думите в материалите Ви отразяват Вас и бизнеса Ви – не рискувайте!

 

Хората правят грешки на родния си език непрекъснато, а разликата между работата от световна класа и всичко останало, е времето, необходимо за допълнителен преглед и корекция преди да пуснете всеки един материал в употреба.

Поръчай услуга за редакция сега!