Ние Ви предлагаме

Axeda Translations предлага пълна гама специализирани услуги по легализацията на всякакъв вид документи, издадени в страната или в чужбина, във всички министерства, ведомства, посолства и други учреждения и във възможно най-кратки срокове.

Какво означава легализация?

Легализация е процедура по удостоверяване на автентичността на официален документ, издаден от органите на една държава, който да послужи пред органите на друга държава.

Редът на легализация зависи от вида на документа и дръжавата, пред която следва да послужи както и наличието на международни споразумения със същата.

Процедурата по легализация включва превод на документа на езика на държавата-получател и заверка на превода от страна на държавата-издател на документа.

Пакетна услуга

Ние знаем, че изграденият опит с процедурите в официалните институции би Ви спестил доста време, ресурси и усилия. Затова предлагаме превод на Вашите документи и извършване на съпътстващите ги процедури за легализация като пакетна услуга.

Ако бюджетът Ви е ограничен

Ако разполагате с време, а бюджетът Ви е ограничен, Вие сами можете да направите необходимите Ви легализации в oфициалните институции.

В случай че се обърнете към нас, ние ще направим процеса лесен, бърз и безболезнен. При поръчка на превод и легализация като пакетна услуга, ще Ви консултираме безплатно.

Хагска конвенция от 1961 г.

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове влиза в сила от 2001 г. Апостилът поставен върху документа го освобождава от по-нататъшни процедури по легализация.

Апостил

В България органите, компетентни да поставят апостил върху българските публични актове, са Министерството на правосъдието, МВР и МОН.

Подпис на преводача

Подписът на преводача се заверява пред нотариус за чуждестранните документи, преведени от чужд на български език, които трябва да послужат пред институции в България.

„Заклет“ преводач

Подписът на преводача се заверява от Министерство на външните работи за българските документи, предназначени за ползване в чужбина.

Договор за правна помощ

Когато държавите не са страни по Хагската конвенция от 1961 г., но между двете държави (получател и издател) е сключен двустранен договор за правна помощ, легализацията се извършва в зависимост от сключения между тях договор.

Останалите държави

За държавите, които не са страни по Хагската конвенция и нямат договор за правна помощ - легализацията се извършва съгласно конкретните изисквания на властите в държавата-получател.

Ние Ви съветваме

Понякога се случва някои държави в Европа да не приемат преводите заверени в България.

Винаги, когато е възможно, се консултирайте с институцията приемаща документа относно необходимите легализации и заверки, за да избегнете

ненужните разходи!

Заверяващи институции + -

Министерство на външните работи (МВнР)

Министерство на вътрешните работи (МВР)

Министерство на финансите (МФ)

Министерство на правосъдието

Агенция по вписванията (АВ)

Национален осигурителен институт (НОИ)

Национален център за информация и документация (НАЦИД)

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката (МОН)

Министерство на земеделието и храните

Министерство на транспорта

Софийска митрополия

Светия синод

Чужди дипломи в България + -

Признаването на висше образование, придобито в чужбина, представлява официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ за желаещи да продължат образованието си или да работят в България. То се извършва от НАЦИД (Национален център за информация и документация).

Заверките и легализациите, които трябва да бъдат направени преди процедурата по признаване, зависят от страната издала документа и дали тя има сключен договор за правна помощ с Република България или не, както и дали е страна по Хагската конвенция или Лисабонската конвенция.

За повече информация, посетете страницата на НАЦИД.

Български дипломи в чужбина + -

Условията за признаване на българските дипломи от акредитирани учебни заведения са специфични за всяка отделна държава и могат да бъдат различни за целите на:

 • продължаване на образованието;
 • упражняване на професия;

Когато признаването на дипломата е свързано с продължаване на образованието, необходимите документи, изисквания и процедури за признаване за всяка отделна държава са публикувани на интернет страницата на Мрежата от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC.

Когато признаването на дипломата е свързано с упражняване на професия, която не е регулирана в съответната държава-членка на ЕС – имате директен достъп до пазара на труда и признаването на професията Ви зависи от потенциалния работодател.

Когато признаването на дипломата е свързано с упражняване на професия, която е регулирана в съответната държава-членка на ЕС, от сайта на компетентния орган за тази професия трябва да се информирате за всички изисквания, необходими документи и процедури за признаване на професионалната Ви квалификация придобита в България.

Когато чуждестранен орган или работодател изиска от Вас официално писмено потвърждение за професионалните Ви права в България, то може да бъде издадено от:

 • компетентния орган за съответната професия за регулираните в България професии;
 • НАЦИД за всички останали нерегулирани професии.

Чужди документи предназначени за ползване в Република България

Чуждестранните документи, предназначени за ползване в Република България, следва да бъдат преведени на български език:

1/ От лице определено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина.

2/ От преводач като е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално заверен от български нотариус.

Български документи, предназначени за ползване в чужбина

За да бъдат валидни в чужбина издадените от български институции документи, те следва да бъдат оформени по определен начин, в зависимост от това дали:

 • съответната държава е страна по Хагската конвенция;
 • дали между нея и Република България има влязъл в сила и действащ Договор за правна помощ;
 • дали държавата не попада в нито една от първите две групи;

Преводът на документа може да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България.

Нашите предимства:

 • строг процес за осигуряване на качество;
 • редакция и корекция;
 • гарантирана бързина и точност;
 • стриктна конфиденциалност;
 • едно единствено лице за контакт през целия процес от поръчка до приключване на проекта;
 • познаваме в детайли законовите рамки и процесите по легализиране на фирмени документи, както в България, така и в международен аспект;
 • спестяваме Ви време, усилия, проблеми и пари;
 • при поръчка на превод + легализация Ви консултираме безплатно;

дипломи

езикови сертификати

академични справки

удостоверения за семейно положение

нотариално заверени декларации

гражданско състояние

съдебни решения за развод

удостоверения за граждански брак

свидетелства за съдимост

медицински свидетелства

актове за раждане и смърт

нотариални актове

свидетелства за регистрация

актуални състояния

банкови извлечения

договори за прехвърляне на дялове

съдебни решения

призовки

пълномощни

дружествени договори

годишни финансови отчети

удостоверения за тежести

лицензи и разрешителни

завещания

Цялостни решения:

Чужд документ за ползване в България:

 • извършваме превод;
 • преводът преминава редакция;
 • преводът се разпечатва;
 • скачаме превода с оригинала, който сте ни предоставили;
 • оформяме документа, така че да носи всички необходими реквизити;
 • запазваме час при нотариус;
 • наш преводач полага подписа си лично пред нотариуса;
 • получавате документа лично или по куриер;

Цени за легализация и заверка!